headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissyttrande: Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna

Enligt Migrationsöverenskommelsen mellan Alliansen och regeringspartierna skulle YA-jobben breddas till företag som saknar kollektivavtal. I Företagarnas remissvar riktas kritik mot att översynens förslag ytterligare höjer tröskeln för små företag att nyttja stödet, vilket går på tvärs mot översynens direktiv.

Företagarna är positiva till översynens förslag att YA-jobben utvidgas till att även omfatta företag som saknar kollektivtal. Företagarna är dock kritiska till att stöd för YA-jobb endast lämnas under förutsättning att arbetsgivaren intygar att lön och andra anställningsförmåner följer av kollektivavtal. Företagarna avstyrker även begränsningen att yrkesintroduktionsanställningar i branscher som saknar yrkesintroduktionsavtal endast får lämnas för anställning inom ett område där det råder brist på arbetskraft.

Läs Företagarnas remissyttrande över promemorian Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna här (pdf).

Taggar
Riks Remiss