headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissyttrande gällande Bolagsverkets förslag till föreskrifter om elektronisk ingivning av årsredovisningar för aktiebolag

Bolagsverket har presenterat ett förslag som innebär att aktiebolags årsredovisningshandlingar som ges in elektroniskt till Bolagsverket ska ges in i form av bestyrkta elektroniska avskrifter.

Syftet är att underlätta företagens uppgiftsinlämning genom ett digitalt rapporteringsflöde, samt att effektivisera myndigheternas och näringslivets informationshantering.

Företagarna välkomnar åtgärder som minskar företagens kostnader för administration och regelefterlevnad, men vi avstyrker Bolagsverkets förslag trots myndighetens lovvärda ambition. Detta då det finns tveksamheter kring den tilltänkta e-tjänstens rättssäkerhet samtidigt som vi menar att det finns enklare sätt för företag att lämna in årsredovisning digitalt, än det förfarande som Bolagsverket föreslår.

Läs hela remissyttrandet över Bolagsverkets förslag till föreskrifter om elektronisk ingivning av årsredovisningar för aktiebolag här (pdf).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap