headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissyttrande F-skattesystemet - några utpekade frågor (SOU 201849)

15 nov 2018
I betänkandet utreds förekomsten av fenomenet ”falska egenföretagare”. Utredningen konstaterar att det inte går att mäta och kvantifiera fenomenet, men drar trots det slutsatsen att det finns skäl att överväga ändringar i skatteförfarandelagen. Företagarna delar inte slutsatsen och avstyrker förslaget.

Begreppet ”falsk egenföretagare” är främmande inom skattelagstiftningen, och de problem som rör arbetsrätten som kan härröra från förekomsten av näringsidkare som utför uppdrag under omständigheter som skulle kunna betraktas som anställning bör inte lösas genom ändringar i skattelag.

Begreppet ”falsk” bär därtill en starkt negativ prägel och användandet av det som beskrivning av egenföretagande sänder en signal om misstänkliggörande och nedvärdering, som Företagarna vänder sig starkt emot.

Utredningen granskar också fenomenet egenanställning, och konstaterar att det inte föranleder några förslag till ändringar i skatteförfarandelagen. Företagarna instämmer i slutsatsen i denna del.

Läs remissyttrandet över F-skattesystemet - några utpekade frågor (SOU 2018:49).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap