headphones newspaper video-player

Remissyttrande: Socialförsäkringsutskottets remiss gällande motion 2017/18:120

Företagarna välkomnar socialförsäkringsutskottets initiativ och tillstyrker förslaget i motionen. Företagarna tillstyrker även den i motionen föreslagna tidsplanen för ikraftträdande.

Företagarna delar motionens analys av arbetskraftsinvandringens betydelse. Arbetskraftsinvandringen är av stor vikt för såväl enskilda företag som för Sveriges framtida välstånd och konkurrenskraft på den globala marknaden.

Läs hela remissyttrandet här.