podcast news play företagaren I media förmån faq

Remissyttrande - Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)

Företagarna har yttrat sig över Välfärdsutredningens slutbetänkande. Vi anser att det är beklagligt att utredningen redovisar en så skeptisk syn på möjligheten att använda kvalitetskrav i välfärdssektorn och i stället betonar vikten av att införa sitt tidigare presenterade vinstbegränsningsförslag.

Företagarna understryker att utredningens vinstregleringsmodell skulle leda till omfattande nedläggning av privata välfärdsverksamheter, minskad valfrihet, ökad kostnadsutveckling och minskad kvalitetsutveckling, vilket skulle leda till stora negativa effekter för välfärdssektorn i dess helhet.

Företagarna anser att fokus i stället bör ligga på att säkerställa kvaliteten i välfärdsverksamheterna. Det kvalitetsarbete som redan påbörjats inom välfärdssektorn både kan och bör fortsätta. Kvalitetskraven som ställs måste sedan följas upp på ett konkurrensneutralt sätt, som omfattar alla aktörer oavsett driftsform.

Läs hela remissyttrandet här.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.