headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag om slutligt mervärdesskattesystem och meddelande om det framtida arbetet på mervärdesskatteområdet (Fi2017/03875)

9 nov 2017
EU-kommissionen har kommit med en första uppsättning förslag om det slutliga mervärdesskattesystemet i EU (Single VAT Area). Företagarna välkomnar ambitionen att förbättra momssystemet i EU men ifrågasätter att det av kommissionen föreslagna systemet påtagligt kommer att missgynna små och medelstora företag.

Förslagen innebär bland annat att destinationslandsprincipen ska gälla för moms och att en ”One Stop Shop” ska inrättas för momsavdrag.För att vara den största reformen av EU:s momssystem på 25 år är det uppseendeväckande att regeringen gett inte ens en månad som remisstid. Företagarna delar många synpunkter som har framförts i Näringslivets Skattedelegations remissvar. Därtill framhåller vi att det är omöjligt att ta ställning till hela förslaget innan det av kommissionen aviserade ”förenklingspaketet” inriktat på små och medelstora företag har presenterats. Vi tar dock redan i detta läge ställning mot den föreslagna ”Option 2”, beskriven i kommissionens konsekvensanalys, som skulle leda till kraftigt höjda kostnader för regelefterlevnad för små och medelstora företag.

Läs hela remissyttrandet här (PDF). 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap