För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

"Företagarna avstyrker förslaget i dess nuvarande utformning, med begränsningen av målgruppen till enskilda näringsidkare". Läs Företagarnas hela remissvar nedan.

Företagarna har fått möjlighet att lämna synpunkter på den rubricerade promemorian och får anföra följande.

Förslaget innebär ett delvis återinförande av regler om nedsättning av arbetsgivaravgifter för enmansföretag som anställer en första person. Dessa regler beslutades våren 2006, men slopades efter regeringsskiftet 2006 innan de trädde ikraft.

Den avgörande skillnaden i förhållande till de tidigare reglerna är att det nuvarande förslaget enbart skulle omfatta enskilda näringsidkare och inte enmansaktiebolag. Förslaget innebär att arbetsgivaren bara skulle betala 10,21 procent i stället för 31,42 procent av ersättningen i arbetsgivaravgift, för den första anställde under högst 12 månader och för ersättning upp till 25 000 kr per månad.

Företagarna avstyrker förslaget i dess nuvarande utformning, med begränsningen av målgruppen till enskilda näringsidkare. En sådan inriktning innebär dels att åtgärden får en högst marginell effekt på sysselsättningen och dels är det oansvarigt att uppmuntra till anställning i enskild näringsverksamhet. Med den föreslagna utformningen bör förslaget inte genomföras.  

Företagarna delar inställningen att det finns en tröskel för soloföretagare inför att anställa en första person, och välkomnar åtgärder som kan underlätta för dem att ta detta steg. Detta måste dock ske efter en ansvarsfull analys av vilka konsekvenser åtgärden kan få för berörda företagare.

Företagarna välkomnar att regeringen tar upp det problem som många småföretag ställs inför om de vill anställa. Företagarna har tagit fram ett förslag om ett arbetsgivaravdrag som innebär en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna med 10 procentenheter för alla arbetsgivare upp till ett löneunderlag på 3,2 miljoner kronor, och motsvarande nedsättning för av egenavgifterna i enskild firma. En sådan lösning kan införas stegvis.

Det remitterade förslaget borde ha inriktats på, och i vart fall omfattat, enmansaktiebolag, som är den företagsform som bör väljas när det blir dags att anställa. Företagarna menar att det är direkt olämpligt att med skatteincitament locka enskilda näringsidkare att anställa och därmed väsentligt utöka sitt privatekonomiska risktagande.

"Företagarna är allvarligt oroade över att förslaget riskerar att locka personer som inte är införstådda med de ökade riskerna med att anställa personal."

Enskild näringsverksamhet används ofta i det första skedet av ett företagande.  Företagarna är allvarligt oroade över att förslaget riskerar att locka unga, oerfarna personer som nyligen startat enskild näringsverksamhet och inte är införstådda med de ökade riskerna med att anställa personal. Det är enkelt att starta en enskild firma, men många inser inte att de är obegränsat ekonomiskt ansvariga för alla företagets åtaganden. Denna risk ökar avsevärt om företaget anställer personal.

Företagarna arbetar för bättre företagsklimat och tvingas konstatera att det nu remitterade förslaget går i fel riktning eftersom det riktar sig till fel målgrupp. Vi kan aldrig uppmuntra våra medlemmar att öka sitt privata risktagande genom att anställa i enskild firma. 

Aktiebolagsformen är en förutsättning för att företag ska kunna växa. Det blir därför närmast som cyniskt (även om det inte är avsikten) att locka de allra minsta företagen, som varken har råd att anlita rådgivare eller själva har insikt i vilka ekonomiska risker de utsätter sig och familjen för, att öka sitt risktagande genom att anställa i enskild firma. 

Företagarnas soloföretagarenkät hösten 2015 skickades till 17 000 medlemmar och resultaten bygger på ca 3 800 svar. Av de svarande har 63 % aktiebolag. 32 % anger att de skulle vilja anställa någon i framtiden. Det betyder att det finns en stor potential för att skapa nya jobb bland soloföretagare.

Redan nu är soloföretagare viktiga jobbskapare. Mer än hälften svarade i enkäten att de alltid eller ibland arbetar tillsammans med andra företagare i sina uppdrag. De bidrar till ökad sysselsättning men inte genom anställning utan samaarbete mellan företag.

Höga arbetsgivaravgifter/egenavgifter och höga skatter angavs vara de två viktigaste företagarpolitiska frågorna för soloföretagare. Det soloföretagarna angav som allra besvärligast var att hålla reda på alla regler. Bland dem som inte vill anställa i framtiden angav de flesta unga företagare att de vill slippa ansvaret och administrationen med att ha anställda.

Det nu remitterade förslaget saknar analys av vilka företagsformer som bör omfattas och varför. Det är obegripligt att regeringen, utan att beskriva effekterna eller analysera alternativa lösningar, presenterar ett förslag som så avgörande skiljer sig från de tidigare reglerna. Påståendet att begränsningen till enskilda näringsidkare skulle innebära att nedsättningen i större utsträckning kommer att riktas mot små företag stämmer inte.

Förslaget avser ju ensamföretagare som anställer sin första person och tillväxtpotentialen är typiskt sett större för företag som drivs i aktiebolagsform än för enskild näringsverksamhet. I reglerna från 2006 angav regeringen att möjligheten att få nedsättning av löneskatterna inte bör vara beroende av företagsform. Detta gäller även 2016.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.