headphones newspaper video-player

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, remissvar

Regeringens konsekvens- och kostnadsanalys måste anses vara mycket bristfällig. Promemorian visar också på en oförståelse från regeringens sida för hur näringslivsklimatet och småföretagens verklighet ser ut.

Kort sammanfattning

Företagarna har getts möjligheten att yttra sig om utkast till lagrådsremiss Departmentspromemorian utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Regeringen föreslår en ändring i diskrimineringslagen (2008:567) avseende bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Från diskrimineringsförbudet undantas idag företag som vid förra kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare och verkar inom området varor och tjänster. I regeringens förslag ska även dessa företag omfattas av förbudet om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten.

Ändringen i diskrimineringslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Företagarna avstyrker förslaget.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.