headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Utvärdering KOS-reglerna - remissvar

Företagarna har lämnat synpunkter på Konkurrensverkets utkast till utvärdering av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (de s.k. KOS-reglerna).

Vi har bland annat betonat att många små företag är frustrerade när de möter konkurrensproblem till följd av att offentliga aktörer agerar på öppna marknaden. Det är viktigt att KOS-systemet kan erbjuda rimliga lösningar för att fånga upp och åtgärda eventuella överträdelser i dessa konkurrenssituationer. Vi redogör närmare för vår syn på problematiken och pekar på faktorer av betydelse för en sådan utveckling.  

Läs hela remissvaret här: Remissynpunkter - KKV-utvärdering KOS-reglerna.pdf

Taggar
Riks Remiss