headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket- remissvar

Företagaren anser att ett utökat beslutanderätt för Konkurrensverket inte är befogat i dagsläget och anser att dagens system förefaller fungera väl.

Kort sammanfattning.
Företagarna tycker inte utredningen kring ett eventuellt ökat beslutanderätt för Konkurrensverket övertygar i fråga om behovet av en reform. Den nuvarande ordningen, där Konkurrensverket väcker talan i domstol och processerna förs enligt processlagen, är redan inarbetad och det befintliga systemet förefaller fungera i huvudsak väl.

Att i ett sådant läge införa de föreslagna förändringarna av systemet framstår ytterst tveksamt och kan riskera att skapa ökad osäkerhet för de berörda företagen.

Läs hela remissvaret från Företagarna - En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket.pdf

Taggar
Riks Remiss