headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) - remissvar

7 okt 2016
Företagarna anser att KomRed-utredningens förslag i fråga om kommunal särredovisning är helt otillräckligt.

Vi anser att frågan om införandet av en ny reglering om krav på kommunal särredovisning avseende konkurrensutsatt verksamhet snarast, på nytt, bör utredas.

Läs hela remissvaret här: Remissyttrande - Kommunal redovisning.pdf

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap