För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar - Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Företagarna är av transaktionskostnadsskäl öppna för en höjning av direktupphandlingsgränsen, men anser att förslaget ligger på en alltför hög nivå. Vi förordar en måttligare höjning. Vi betonar även vikten av transparens och konkurrens i fråga om direktupphandlingar.
  • Företagarna ifrågasätter mot bakgrund av den tillsatta överprövningsutredningen tidpunkten för genomförande av en reform rörande direktupphandling.
  • Företagarna ställer sig positiva till att beloppsgränserna även fortsättningsvis anges som procentsatser av EU:s tröskelvärde för kommuner och landsting.
  • Företagarna är av transaktionskostnadsskäl öppna för en höjning av direktupphandlingsgränserna, men anser de föreslagna beloppsgränserna är för höga. Vi förordar måttligare höjningar avseende såväl LOU som LUF/LUFS.
  • Företagarna tillstyrker förslaget om gemensam beloppsgräns som ska gälla enhetligt för varor, tjänster och byggentreprenader.
  • Företagarna tillstyrker kravet på dokumentationsplikt om upphandlingens värde överstiger 100 000 kr. Vi vidhåller dock att det bör tydliggöras i lagtext vad som ska omfattas av dokumentationsplikten och att det bör införas någon form av sanktioner om dokumentationsplikten inte efterlevs.
  • Företagarna tillstyrker förslaget att införa obligatorium i fråga om att anta riktlinjer för genomförande av direktupphandlingar.
  • Företagarna förordar krav på någon form av annonsering av direktupphandlingar över ett givet värde, förslagsvis samma värde som kommer gälla för dokumentationsplikten.
  • Företagarna förordar att begreppen ”upphandlande myndighet” och ”direktupphandling av samma slag” klargörs i samband med implementeringen av de nya EU-direktiven.
Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.