headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissvar Pensionsåldersutredningen

31 aug 2013
Företagarna delar utredningens slutsats om att högre pensionsålder är nödvändig men ställer sig kritisk till tvingande regeländringar. För företagen, inte minst de små där majoriteten av jobbtillväxten sker, är det avgörande att den enskilde företagaren också ör den som styr över den egna bemanningen. En ensidig rätt för den anställde innebär motsvarande inskränkning för arbetsgivaren.

Pensionsåldersutredningen föreslår i sitt slutbetänkande (SOU 2013:25) åtgärder för att höja den faktiska pensionsåldern. Trots de reformer som genomförts på området ökar antalet arbetade timmar bland äldre mycket långsamt. Därför vill utredningen bland annat införa en riktålder för pensionsinträde som ska följa medellivslängden. Det skulle exempelvis innebära en höjning av 55 års gränsen för uttag av tjänstepensioner och privata pensioner till 62 år från år 2017 samt att LAS-åldern höjs från 67 till 69 år från och med år 2016.

Företagarnas remissvar Pensionsåldersutredningen

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap