headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige (SOU 2011:5)

29 apr 2011
Utredningen om EU:s bemanningsdirektiv går för långt på flera punkter. Företagarna menar bland annat att svensk rätt måste undvika regler som går utöver vad EU kräver.

Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige (SOU 2011:5)

Företagarna har givits möjlighet att yttra sig över ovan rubricerad remiss och får lämna följande synpunkter.

Svensk rätt måste anpassas bättre till EU-direktivet än vad som föreslås i betänkandet, bland annat genom att undvika regler som inte överensstämmer med direktivet. Direktivet anger bland annat att begränsningar och förbud mot anlitande av bemanningsföretag endast får motiveras av allmänintresset. Exempel på regler som därför inte bör finnas i svensk rätt är reglerna om förhandlingsskyldighet och facklig vetorätt i dessa fall. Ett annat exempel är förslaget att ge svenska kollektivavtal en särställning i förhållande till utländska avtal. En sådan reglering bör därför inte ske. Företagarna är också emot att utstationeringslagen ändras som föreslagits, då det innebär sämre regler för utländska bemanningsföretag. Enligt Företagarna är det viktigt att reglerna i olika EU-länder är så lika som möjligt och att den fria marknaden inte skadas av diskriminerande regler.

 

Relaterade dokument

Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap