headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Förslag till förändringar i miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:940) om avgifter och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT)

Naturvårdsverket föreslår ändrade och höjda avgifter för prövning och tillsyn av vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Företagarnas villkor för en avgiftshöjning är att ersättningen till största delen används till en större och bättre motprestation från myndigheternas sida. Då det rör sig om höjningar på 260 procent för prövning av markavvattning och 65-70 procent för prövning av övrig vattenverksamhet kommer de bli klart kännbara för den enskilde verksamhetsutövaren.

Företagarna framhåller att avgiftshöjningarna tydligt och i god tid måste kommuniceras och vi förespråkar att de införs stegvis. Avgiftssystemet bör dessutom utformas så myndigheterna ges incitament att effektivisera prövnings- och tillsynsarbetet.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar FAPT avgifter och tillsyn enligt Miljöbalken

Taggar
Riks Remiss