För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek

Regeringen föreslår en ny metod för att reglera elnätsföretagens nättariffer. Den innebär att Energimarknadsinspektionen kommer att förhandspröva samtliga elnätföretags intäkter.

Företagarna har fått ovanstående rubricerade remiss på betänkande och ger följande synpunkter.

Bakgrund

Elnätsföretagens avgifter har sedan omregleringen av elmarknaden 1996 varit föremål för granskning av nätmyndigheten. År 2009 lade Regeringen fram en proposition som innebar att elnätsföretagens nättariffer (intäktsramar) ska regleras enligt en ny metod. Den nya metoden innebär att Energimarknadsinspektionen (EI) kommer att förhandspröva samtliga elnätföretagens intäkter (i dagsläget berörs 172 företag). Regleringen övergår m.a.o. till förhandsbedömning istället för bedömning i efterhand, samt från att vara ettårig till att bli fyraårig. Den nya lagstiftningen är föranledd av EU-lagstiftning.

Administrativa krav på företagen

Den nya metoden kommer kräva att EI har tillgång till ytterligare detaljuppgifter om nätföretagens anläggningsregister, samt ett antal ekonomiska uppgifter, utöver de som lämnas av företagen idag. Föreslagna föreskrifter och allmänna råd anger närmare vilka uppgifter EI behöver kräva in samt hur ansökan om intäktsram ska utformas.

Företagarna förutsätter att EI strävar efter att minska den administrativa bördan för berörda företag i så stor utsträckning som möjligt, och att de nya uppgifter EI kräver in därför är nödvändiga för bedömningen. EI går i remissen igenom de administrativa kostnaderna för samtliga av de föreslagna föreskrifterna. Sammanfattning av den administrativa bördan (räknad som arbetsdagar) avseende första rapporteringstillfället för ett medelstort företag beräknas av EI bli 40 dagar. Det får anses vara en hög administrativ börda per företag. Betänkas ska dessutom att de små företagens administrativa resurser ofta är knappa, och arbetsbördan därmed blir än större. Flera mindre företag framhåller att de kommer tvingas anlita extern kompetens, utöver dem de redan idag anlitar, för att klara rapporteringen.

Om den nya regleringen på sikt leder till en förenklad rapporteringsprocedur för företagen kan Företagarna dock ha ett visst överseende med de initialt höga kostnaderna.

Otillräcklig konsekvensanalys

Företagarna anser att konsekvensanalysen av hur förslagen berör de små företagen är otillräcklig och efterlyser en bättre beskrivning baserad på deras situation. I remissen beskrivs rapporteringsbördan enbart för ett medelstort elnätsföretag medan de små företagens situation inte utreds.

Avseende alternativa lösningar

Utan föreskrifter och allmänna råd kommer nätkoncessionshavarna inte få någon större vägledning för hur en ansökan om en intäktsram ska vara utformad. Om inga föreskrifter ges föreslår EI en alternativ lösning. Den innebär att man precisera motsvarande uppgifter (som nu föreslås begäras in i föreskrifter) i brev till varje enskilt företag. Detta bedöms minska förutsägbarheten och transparensen samt öka såväl företagens som myndighetens administrativa börda. Företagarna stödjer därför förslaget att man i föreskrifter och allmänna råd preciserar vilka uppgifter företagen förväntas lämna in. Om inrapportering bygger på föreskrifter kan den dessutom understödjas av ett anpassat IT-system, vilket ytterligare förenklar för både EI och berörda företag.

 

Ladda hem remissyttrandet

EIs föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktramens storlek

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.