För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Välfärdsskaparna 2013

I rapporten Välfärdsskaparna analyseras hur stor andel av kommunernas inkomstskatteintäkter som kommer från olika sektorer.

Ladda ned rapporten här.

De delsektorer vi analyserar är: små företag (0-49 sysselsatta), större företag (alla företag med minst 50 sysselsatta), anställda i offentlig sektor, pensionärer, samt anställda i andra kommuner. Att denna kategori finns med förklaras av att statistiken bygger på kommunernas nattbefolkning. För de personer som pendlar ut finns dock ingen information om var de arbetar (små eller stora företag eller i den offentliga sektorn) varför de slås ihop till en delkategori.

Analysen bygger på statistik från UC över antalet företag i varje kommun. Siffrorna är inte koncernjusterade, dvs. dotterbolag räknas således som fristående företag. Utifrån detta kan vi beräkna antalet sysselsatta i varje delsektor. Det finns en viss osäkerhet om antalet sysselsatta i enskilda firmor. Här antar vi att antalet heltidssysselsatta i kommunen i förhållande till antalet enskilda firmor är den samma för länet i stort. Dessa beräkningar jämförs med SCB-statistik över antal sysselsatta och boende i kommunen, antal pendlare, antal pensionärer etc.

I nästa led i analysen antar vi att varje anställd i kommunen har samma genomsnittsinkomst och betalar genomsnittlig kommunalskatt. Beräkningar avser endast de kommunala skatterna, inte landstings- eller statliga skatter. Båda dessa uppgifter hämtas från SCB. Motsvarande uppgifter för pensionärerna hämtas också från SCB. Uppgifter om kommunalskatt har också hämtats från SCB.

Samtliga uppgifter om inkomster och skatter avser år 2011. Det är också viktigt att betona att analysen avser kommunens intäkter via kommunalskatten, inte andra intäkter via avgifter och annan kommunal verksamhet eller från det kommunala utjämningssystemet.

Beräkningarna ska således betraktas som starka indikationer på de olika sektorernas andelar av kommunernas skatteintäkter, snarare än som den exakta sanningen. För enskilda kommuner kan givetvis speciella förhållanden som till exempel en betydligt högre lönenivå i ett storföretag etc. påverka bilden. Vår bedömning, efter att ha jämfört våra beräkningar med ett flertal kommunala årsredovisningar, är dock att den tydliga bild som analysen ger av de små företagens avgörande betydelse för flertalet kommuners intäkter från kommunalskatterna är riktig.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.