För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Varannan företagare i regionen utsatt för återkommande brottslighet de senaste tre åren

Publicerad 30 maj 2023
Från den första juli 2023 får alla kommuner ett lagstadgat ansvar att bedriva ett systematiskt brottsförebyggande arbete. Brott mot företagare är ett stort problem som behöver breda lösningar på lokal och nationell nivå. Vi har frågat hur företagare i Västra Götaland ser på kommunernas brottsförebyggande arbete och resultaten redovisas i delregionala rapporter.

Företagarna Västra Götaland har genomfört en enkätundersökning bland medlemmar i Västra Götalandsregionen i vilken framkommer att varannan företagare utsätts för återkommande brottslighet. De vanligaste typerna av brottslighet är bedrägerier (bluffakturor, nätfiske mm) som cirka 35 procent utsätts för, följt av inbrott (26 procent), stöld/snatteri (26 procent) och skadegörelse (22 procent).

Resultaten av enkätundersökningen går att se på delregional nivå, alltså Fyrbodal, Sjuhärad, Skaraborg och Storgöteborg. I Skaraborg upplever företagare polisens närvaro som sämst för att man ska kunna känna sig trygg: Knappt en av fem svarar att närvaron är tillräcklig. Sjuhärad har högst andel svarande som känner sig trygga med polisens närvaro: Drygt två av fem. I samtliga delregioner svarar man att man i låg utsträckning känner till sin kommuns brottsförebyggande arbete.

”Från den 1 juli får alla kommuner ett lagstadgat ansvar att bedriva ett systematiskt brottsförebyggande arbete, gärna i samverkan med det lokala näringslivet. Vi ser framför oss att samtliga våra 50 kommuner bjuder in våra lokala företrädare i det kommande arbetet, det är viktigt både för att motverka brottsligheten och för att sprida information om hur arbetet fortskrider” säger Mikael Erlandson, regionchef för Företagarna Västra Götaland.

13 procent av de svarande uppger att man varit tvingad att stoppa investeringar i företaget för att istället satsa på brottsförebyggande åtgärder, till exempel montera larm eller anlita juridiskt stöd. Detta leder till att tillväxten hämmas i såväl företagen som kommunerna. Tre av fem företagare vill se ett utökat samarbete mellan polis, kommun och näringsliv, drygt hälften vill se utökad utredningskapacitet hos polis och rättsväsende samt ytterligare satsningar på skolan för fler tidiga insatser.

”De små företagen står för cirka 360 000 arbetstillfällen i regionen vilka bidrar med drygt 25 miljarder kronor i skatteintäkter. Utan dessa företagare hade vår gemensamma välfärd stannat. Det är i samhällets intresse att kommunerna och staten börjar prioritera att motverka brott mot företagare för att skapa ett bättre och tryggare företagsklimat” avslutar Erlandson.

Ladda ned de delregionala sammanställningarna här:

Fyrbodal   Sjuhärad   Skaraborg   Storgöteborg

 

För att motverka brottsligheten har Företagarna ett antal åtgärdsförslag som kan genomföras på lokal nivå. Några av dessa åtgärder är:

  • På samma sätt som många kommuner i dag involverar det lokala näringslivet i frågor som rör service i myndighetsutövningen, kommunal upphandling och kompetensförsörjning behöver trygghet och säkerhet integreras i kommunernas löpande näringslivsarbete. Det kan handla om näringslivsplaner och strategidokument, samt i löpande kommunikation via nyhetsbrev och kommunens hemsida. Även vid fysiska träffar i form av näringslivsråd, frukostmöten och trygghetsvandringar behöver kommunen säkerställa att poliser från lokalpolisområdet och kommunens säkerhetssamordnare vid behov finns representerade. I såväl medborgarlöften som i lokala brottsförebyggande råd behöver det finnas ett tydligt företagarfokus. I varje kommun bör det finnas en funktion med ett särskilt ansvar för näringslivets säkerhet och trygghet. Kommunstyrelsen bör vara den nämnd som ansvarar för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete och som säkerställer att den nya lagen implementeras fullt ut och efterföljs.

  • En konsekvens av att många företagare inte ser någon mening med att anmäla brott är, som tidigare nämnts, att den officiella brottsstatistiken innehåller enorma mörkertal och inte ger en korrekt bild av trygghetssituationen lokalt. Även Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning (NTU) innehåller endast 74 000 svar vilket för många kommuner inte ger ett tillräckligt underlag för att kunna dra några exakta slutsatser om den lokala trygghetssituationen. Därför är det enligt Företagarna viktigt att kommuner, som en del i det lagstadgade ansvaret för brottsförebyggande arbete, kompletterar med egna undersökningar av företagares säkerhet och trygghet, för att på så sätt få en bättre lägesbild av kommunens utmaningar och problemområden.

  • Enligt Företagarnas undersökningar har var tionde företagare ökat sin grannsamverkan för att skydda sin verksamhet mot brottslighet. Även om grannsamverkan och företagssamverkan aldrig får ersätta den säkerhet som polisen är skyldiga att tillhandahålla kan det lokalt vara ett effektivt medel för att varna andra företagare om till exempel instundande inbrott, stölder eller skadegörelse. Kommuner bör hålla sig informerade om vilka grannsamverkansformer som redan finns i kommunen, involvera den lokala polisen och kommunens säkerhetssamordnare i dessa, samt upplysa nyetablerade företag om vilka möjligheter som finns lokalt för att ytterligare öka tryggheten och säkerheten för företagaren och företagets anställda.

  • Ytterligare ett viktigt verktyg som kommuner har för att stävja kriminaliteten är via den löpande kommunala myndighetsutövningen (tillsyn och tillstånd), i de kommunala inköpen samt i de kommunala bostadsbolagen. På samma sätt som det ska vara lätt för företag att göra rätt behövs även tydliga krafttag mot organiserad brottslighet, där verksamheter används för penningtvätt, och där lagar och regler medvetet inte efterföljs vilket skapar en osund konkurrenssituation för den stora majoriteten av skötsamma lokala företag.

  • På flera håll i Sverige finns det framgångsrika lokala exempel på platssamverkan där offentliga aktörer tillsammans med bland annat företag och arbetar för att förbättra trygghetssituationen inom ett avgränsat geografiskt område. Den här typen av platssamverkan kan se väldigt olika ut beroende på de förutsättningar som finns på orten. Det är dock viktigt att alla kommuner tar efter framgångsrika arbetssätt som sker i andra kommuner, samt själva försöker hitta sätt att involvera det lokala näringslivet när det kommer till den fysiska trygghetsplaneringen, inte minst i form av belysning och kameraövervakning. Kommuner behöver också säkerställa att all form av skadegörelse, klotter med mera skyndsamt repareras och saneras, då den typen av synlig brottslighet lätt skapar en känsla av otrygghet för de personer som rör sig på platsen.

  • Som en ytterligare del i den sociala brottspreventionen är det viktigt att kommuner säkerställer att det finns etablerade kontaktytor mellan skolor och lokala företag, till exempel i form av prao och studiebesök, så att ungdomar får en god kännedom om vilka framtida arbetsmöjligheter som finns lokalt. Förutom att det på sikt kan bidra positivt till företagens kompetensförsörjning kan det förhoppningsvis även leda till att risken för att ungdomar hemfaller i brottslighet och hamnar i kriminella miljöer kan förebyggas och undvikas.

  • Som ett sätt att komplettera den polisiära närvaron, eller avsaknaden av den, bör fler kommuner se över möjligheten att bidra till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet genom att anlita och anställa kommunala ordningsvakter. Samtidigt är det då viktigt att kommunen tydligt kommunicerar till det lokala näringslivet vad som är syftet med ordningsvakterna samt vilka befogenheter de kommunala ordningsvakterna har och inte har.

Om undersökningen

  • Resultaten bygger på svaren från en webbaserad enkät till Företagarnas medlemmar i Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun. Enkäten genomfördes i april 2023.
  • Antal svarande var 433 företagare med bred representation sett till branscher och geografisk hemvist. 
Fler nyheter från Företagarna