headphones newspaper video-player
  • Företagarna
  • Småföretagen i Värmlands län är fortsatt optimi...

Småföretagen i Värmlands län är fortsatt optimistiska

11 jun 2019
Konjunkturen bland småföretagen i Värmlands län har fortsatt att gå ner men lönsamheten har trots det ökat under det senaste året. Dock förväntar sig företagarna i länet att tillväxttakten ska öka igen. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Utfallet för konjunkturindikatorn[1] i Värmlands län blev i år både lägre än i fjol och något lägre än deras förväntningar. Nettotalet i år är 48 vilket placerar länet under riksgenomsnittets 61. Det är främst takten i tillväxt i sysselsättningen som har påverkat det att resultatet gått ner, där har nettotalet för tillväxten nu minskat för tredje året i rad. I år uppger 17 procent att de anställt fler medan 11 procent svarat att de minskat sin personalstyrka vilket ger ett nettotal på 6, i fjol var det 10. Orderingången har istället ökat något, från ett nettotal på 18 till 20. Samtidigt är det 40 procent av länets företagare som tackat nej till order och av dem anger hela 67 procent som huvudorsak att de redan har mer att göra än de hinner med. Nästan var femte (19 procent) säger att de tackar nej på grund av brist på arbetskraft.

 

– Konjunkturen är fortsatt god i Värmland, dock var förväntningarna inför året något högre än utfallet. Framåt ser företag positivt på orderingången men med en något större försiktighet. Precis som förra året är fortfarande bristen på lämplig arbetskraft och kompetens bland de största tillväxthindren, säger

Anders Paulsson, bankchef Swedbank Värmland.

 

Bättre möjligheter att växa

Jämfört med förra året upplever småföretagen i Värmlands län i år bättre möjligheter att expandera. 73 procent jämfört med 62 procent i fjol. Det är fler är riksgenomsnittets 68 procent. Mer än vart tredje (36 procent) företag uppger att svårigheterna att hitta medarbetare med rätt kompetens är det största hindret för att växa och 17 procent ser tuff konkurrens som ett tillväxthinder. Trots detta uppger nio av tio företag i Värmlands län att de vill växa.

 

– Även om länets småföretagskonjunktur fortsatt dämpas i årets undersökning är det glädjande att se att tillväxttakten i orderingången för länets småföretag har ökat något sedan fjolårets mätning liksom att Värmlands län ökade tillväxten av lönsamheten och att företagen i Värmlands län upplever bättre utsikter att växa än i fjol, säger Hanna Jonasson, regionchef Företagarna Värmland.

För mer information:                                          

Hanna Jonasson, regionchef Företagarna Värmland, tel: 070 788 74 24

Anders Paulsson, bankchef Swedbank Värmland

 [1] I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Läs hela rapporten här!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap