headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Lasse Nilsson, Lotta Roth och Björn Flod

Avmattning hos småföretagen i Blekinge län men de är positiva om framtiden

13 jun 2019
Konjunkturen i länet går ner för fjärde året i rad och ligger nu en bit under snittet för riket. Förväntningarna inför de kommande tolv månaderna är dock att konjunkturens tillväxttakt ska öka. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Den årliga konjunkturundersökningen Småföretagsbarometern presenterades 13 juni hos Sparbanken Karlshamn. På plats var Företagarnas representant Lotta RothLasse Nilsson, ordförande Företagarna Karlshamn och Björn Flod, chef företagsavdelningen - som alla gav  sin syn på den ekonomiska utvecklingen i regionen.

– Det är i småföretagen som fyra av fem nya jobb skapas och genom att undersöka deras syn på framtiden tar vi tempen på hela ekonomin. Det blir spännande att se om den konjunkturavmattning vi såg föregående år håller i sig, säger Lotta Roth.

Sysselsättning och lönsamhet pekar uppåt i Blekinge

– Det känns fortsatt stabilt och det är glädjande att se att såväl sysselsättningen och lönsamheten pekar uppåt i Blekinge. Det största hindret för länets småföretag att växa är fortsatt bristen på lämplig arbetskraft. Avmattningen verkar dröja, många branscher har fortsatt god tillväxt och har stora förväntningar på ökad expansion framöver. Dock påverkar omvärldsfaktorer mer i vissa branscher, säger Lasse Nilsson, ordförande Företagarna Karlshamn.

Konjunkturen bland landets småföretag är fortsatt stark även om konjunkturindikatorn gått ner i bland annat Blekinge län. I fjol låg den på 66 och i år är den 51, vilket är lägre än riksgenomsnittet på 61. Inför nästa år förväntar sig länets företagare att den ska stiga igen.

Efter ett par år med lägre tillväxttakt inom sysselsättning har den nu åter ökat i länet under de senaste tolv månaderna och företagarna tror på ytterligare förbättringar inför nästa år.

Högre lönsamhetstillväxt än många andra län

Nästan fyra av tio (38 procent) småföretag i Blekinge län har haft en ökad lönsamhet det senaste året och nettotalet hamnade på 19 vilket är högre än riksgenomsnittet (17). På ett års sikt förväntas nettotalet för lönsamhetsutvecklingen i länet öka till 21.

– Läget är fortsatt stabilt och det är glädjande att se att såväl sysselsättningen och lönsamheten pekar uppåt i Blekinge. Den befarade kraftiga generella avmattningen dröjer. Dock påverkar omvärldsfaktorer mer i vissa branscher. Men det största hindret för länets småföretag att växa är fortsatt bristen på lämplig arbetskraft, säger Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna Syd.

Brist på arbetskraft ett betydande hinder för tillväxt

Brist på lämplig arbetskraft är även i år det största tillväxthindret enligt småföretagen i Blekinge län. Totalt svarar 41 procent att det hindrar deras tillväxt. En ökning med tjugo procentenheter sedan 2017. Företagarna uppger även att de ser höga arbetskraftskostnader och tuff konkurrens som stora hinder för deras expansion.

I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Läs hela rapporten här!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap