headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Tema brott: Företagare upplever en ökad utsatthet

Att någon gång bli utsatt för brott är tyvärr något allt fler småföretagare upplever. Problemet är nu så pass utspritt att många av våra medlemmar upplever detta som den absolut viktigaste frågan att ta itu med.

I en företagarpanel som Företagarna publicerade i slutet av september, lyfts oroväckande siffror fram. Nästan var tredje företagare säger att de blivit utsatta för brott under de senaste fem åren. Bland företagare med anställda är det nästan hälften. Dessutom uppger flertalet att de drabbats mer än en gång. Tyvärr visar panelundersökningen också att allt fler företagare väljer att inte anmäla de brott som de i sin roll som företagare blir utsatta för.

Ofta associeras brott mot små företag med stölder och hot mot personal, men i takt med digitaliseringens framfart i samhället behöver nu företagare också skydda sin verksamhet från IT-relaterade brott. Detta uppmärksammas nu under den kommande månaden, då oktober är EU:s gemensamma informationssäkerhetsmånad, vid vilken Företagarna tillsammans med bland annat Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) medverkar.

Brott mot företagare är en fråga som Företagarna ständigt arbetar med på såväl riks som regional nivå. Utifrån detta passade vi på att ställa några frågor till Pontus Lindström, brott- och säkerhetsexpert på Företagarna.

Pontus Lindström

I panelundersökningen ser vi att 61 procent avstått från att göra en polisanmälan vid varje tillfälle. Vad kan detta bero på, och vad leder detta till?

Att så många företagare som blivit utsatta för brott avstår från att anmäla är ett symptom på bristerna i vårt rättsväsende. Många företagare upplever att det inte finns någon poäng att anmäla eftersom det ofta inte leder till mer än en nerlagd utredning som inte är värd den tid och resurser som det tar att anmäla. Konsekvensen blir att den officiella brottsstatistiken blir missvisande och inte visar den utsatthet som företagare och anställda runt om i landet möter dagligen.

Finns det branscher där företagare är extra utsatta?

I första hand är det storleken på företaget som avgör hur utsatt man är men olika branscher möter också olika typer av brottslighet. Ingen sektor är helt skyddad men två branscher som sticker ut i brottsstatistiken är bygg och handeln, som båda är särskilt drabbade. Inom handeln kan det främst röra sig om snatterier och hot mot personalen medan det för byggbranschen snarare handlar om inbrott, grövre stölder och bedrägerier.

Vilka åtgärder anser Företagarna krävs för att minska den utsatthet många företagare ändå upplever?

Förutom en rad brottsförebyggande åtgärder mot ungdomar i unga åldrar så är det nödvändigt med en mer synlig och närvarande polis. Samarbetet mellan lokala företagare och polisen behöver förbättras. Polismyndighetens uppdrag måste bli renodlat och fokuserat på brottsbekämpning och att upprätthålla lag och ordning. Straffskalorna behöver också ses över och i vissa fall skärpas, inte minst för den organiserade och systematiska brottsligheten. Kopplat till det måste också Tullverket få mer muskler och befogenheter att kontrollera och beslagta utförsel av misstänkt stöldgods.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap