podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Korttidsstödet klarnar i Högsta Förvaltningsdomstolen

Publicerad 1 jul 2022
Löneutbetalningar, jämförelsemånader och aktieutdelningar. Steg för steg klarnar rättsläget för de företag som överklagat uteblivet eller återkrävt korttidsstöd.

Tillväxtverket har hävdat att bolag som inte betalade ut lön månatligen, inte kunde få ekonomiskt stöd för korttidsarbete under pandemin. Myndigheten har nekat stöd eller krävt tillbaka utbetalt stöd från ett antal företag på denna grund. Besluten har i flera fall överklagats och nu har frågan avgjorts.

− I början av juni avgjorde Högsta Förvaltningsdomstolen slutligt frågan: lön behöver inte betalas månatligen för att företaget ska kunna komma i fråga för korttidsstöd, säger Patrick Krassén, Företagarnas expert på krisstöd.Patrick rund.png

”Något krav på att utbetalningar av lön ska ha skett månadsvis eller med något annat regelbundet intervall kan varken utläsas av lagtext eller motivuttalanden”, skriver domstolen (mål nr 3986-21 och 3842-21).

Domstolen slår Tillväxtverket på fingrarna

Högsta Förvaltningsdomstolen har redan tidigare slagit Tillväxtverket på fingrarna angående myndighetens lagtolkning. I juni 2021 klargjorde domstolen att jämförelsemånaden enligt lagen om korttidsstöd är den kalendermånad som inföll tre månader före den kalendermånad då Tillväxtverket fattade beslut om godkännande av stöd. I det målet (1649-21) hade Tillväxtverket hävdat att det låg närmare lagstiftningens syfte att beslut om stöd retroaktivt skulle anses ha fattats under den första månad godkännandet gäller. HFD tydliggjorde emellertid att det inte fanns utrymme i lagen för en sådan tolkning.

Många turer i rättsläget om aktieutdelningar

En tredje infekterad fråga vad gäller korttidsstödet, är hur det förhåller sig till aktieutdelning. Denna fråga har varit en lång följetong – ända sedan våren 2020, då regleringen växte fram genom ett antal turer mellan regeringen, riksdagen och Tillväxtverket. Rättsläget har alltsedan dess varit oklart vad gäller vilka utdelningar som är förenliga med korttidsstöd. Viss klarhet gavs av kammarrätterna under hösten 2021, efter ett stort antal överklagade beslut, men även med det var läget under början av 2022 oklart sett till domstolarnas praxis.

Företagarna Nyheter: Tidslinje – turerna kring utdelningsförbudet vid korttidsstöd

Företagarna Nyheter: Viss klarhet om Tillväxtverkets återkrav av korttidsstöd vid utdelning – eller?

Dagens Industri: Nya strama domar: Utdelning inte förenligt med korttidsstöd

Högsta Förvaltningsdomstolen ger besked

I juni blev det klart att Högsta Förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd till två överklagade mål om utdelning. Båda fallen är sådana där företagen förlorat i Kammarrätten. Ett av fallen, rörande ett familjeföretag i Borås, har organisationen Centrum för Rättvisa drivit.

Dagens Industri: Företag fick rätt mot Tillväxtverket: ”Sunt förnuft har vunnit”

− Det är mycket välkommet att Högsta Förvaltningsdomstolen ger ett mer definitivt besked i frågan om hur utdelning och korttidsstöd ska bedömas. Det senaste beskedet är att företaget måste visa hur det var i ”allvarliga ekonomiska svårigheter” när det sökte korttidsstöd, för att kunna motivera att utdelning lämnades innan, i samband med, eller efter att stödet söktes, säger Patrick Krassén.

Olika bedömningar i Kammarrätten

Exakt hur detta ska bedömas är i dagsläget oklart. Detta kan illustreras genom två mål (6704-21 respektive 6770-21) avgjorda i Kammarrätten i Stockholm – alltså näst högsta instans – meddelade samma dag, 10 maj i år, med samma uppsättning domare.

I det ena fallet ansökte företaget om korttidsstöd 11 juni och 28 juli 2020 och beviljades detta, och beslutade 30 juni 2020 om vinstutdelning om 100 000 kronor. Bolaget hävdade sedermera att utdelningen beslutats av misstag på grund av hälsoproblem, men det var enligt Kammarrätten inte tillräcklig förklaring, och man bortsåg från förklaringen om ägarens hälsa och Tillväxtverkets återkrav fastställdes.

I det andra fallet ansökte bolaget om korttidsstöd 2 juni 2020 och beslutade 28 juni 2020 om vinstutdelning om 170 000 kronor. Vid extra bolagsstämma 30 juni 2020 beslutade bolaget att utdelningen inte skulle genomföras. Kammarrätten fann att bolaget visat att det hade ekonomiska besvär, genom att en stor kund sagt upp sitt avtal i maj 2020, och återkravet underkändes.

Spretande tolkningar

I båda dessa fall hade utdelning beslutats om efter ansökan om korttidsstöd, vilket enligt tidigare praxis från förvaltningsrätterna setts som ett tydligt tecken på att ekonomiska svårigheter inte förelåg vid tiden för ansökan. Nu tycks bedömningen ha blivit mer nyanserad – men samtidigt fortfarande spretig. I inget av fallen är den återgivna argumentationen om de ekonomiska trångmålen särskilt ingående.

− Det enda som kan utläsas av domskälen som en tydligt skiljande faktor är att bolaget i det andra fallet hade upphävt utdelningsbeslutet. Möjligen kan detta peka på en slags handlingsnorm som domstolarna försöker utforma – om än retroaktivt, säger Patrick Krassén.

Ur juridisk synpunkt är de fall som nu är uppe för prövning i högsta instans mycket intressanta – men samtidigt svåra att förutsäga.

− Oavsett hur HFD dömer hoppas vi att det skapar ökad klarhet om denna rättsfråga, säger Patrick Krassén.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna