podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nytt reseavdrag – förslag med många brister

Publicerad 1 apr 2022
Regeringen vill ersätta dagens system för reseavdrag, men det föreslagna nya systemet innehåller enligt Företagarna många brister.
Foto: Shutterstock.com

Beskattningen av personbilar framstår stundtals som en djungel. Utöver fordonskatt och skatter på drivmedel måste bilägare beakta bland annat sådant som bonus-malus-reglerna, trängselskatter och förmånsvärde. Nyligen lade regeringen en proposition om att förmånsvärdet för miljöbilar ska ändras från den 1 juli, så att nybilspriset beräknas med ett schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik. Utöver detta finns även tusenlappen som regeringen lovar alla bilägare.

En annan aspekt som skapar huvudbry är reglerna för reseavdrag. 2019 gjorde en statlig utredningskommitté en översyn av reseavdraget och föreslog en rad ändringar. Några av dessa har regeringen tagit fasta på och skickat ut på remiss, vilket utmynnat i ett skarpt förslag som skickats till Lagrådet, och därmed kan proposition förväntas inom kort. Företagarna lämnade i januari i år remissyttrande om förslaget.

Nuvarande reseavdragsystem

Den som reser med bil mellan bostad och arbetsplats kan i dag få avdrag för utgifter överstigande 11 000 kronor per år, om avståndet är minst 5 kilometer och man därtill har gjort en tidsvinst på minst två timmar jämfört med att åka med allmänna medel. För resor med egen bil är avdraget 18,50 kronor per mil. För resor med förmånsbil är motsvarande 6,50 kronor för dieselbil och 9,50 kronor om bilen går på annat drivmedel (till exempel bensin, el eller etanol). För laddhybridbilar är avdraget 9,50 kronor per mil.

Patrick rund.png

− Regeringen anser att det nuvarande systemet för reseavdrag har brister. Ett problem som regeringen anför är att den självuppskattade tidsvinsten ofta inte stämmer, vilket leder till så kallat skattefel, säger Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

En annan aspekt som regeringen ser som problematisk är att reseavdraget är relativt sett mer gynnsamt för höginkomsttagare än låginkomsttagare. Att det blir så beror på att skatten på förvärvsinkomster är progressiv.

Förslag på nytt reseavdragssystem

De viktigaste delarna av förslaget om nytt reseavdrag, så som det lades fram i lagrådsremissen den 17 mars, är följande:

  • I stället för skatteavdrag kommer ersättningen ges som en skattereduktion.
  • Beräkningen övergår från att vara kostnadsbaserad till avståndsbaserad. Resor enkel väg längre än 15 kilometer (30 kilometer i tätorter) och kortare än 80 kilometer ska berättiga till skattereduktion.
  • Kravet om redovisning av tidsvinst avskaffas. Likaså krävs ingen kostnadsredovisning.
  • Skattereduktionen blir färdmedelsneutral och föreslås uppgå till 5 kronor per mil.
  • Om man gör flera arbetsresor samma dag mellan olika arbetsplatser ska avståndet beräknas som summan av avstånden från bostaden till, mellan och från arbetsplatserna dividerat med två.
  • För rätt till skattereduktion måste man ha haft minst 30 resdagar per år. Reduktion ges dock för högst 210 dagar.
  • Skattereduktion för arbetsresor ska i ordningen för skattereduktioner göras efter regional skattereduktion, men före skattereduktion för underskott av kapital.
  • Skattereduktionen räknas endast av mot kommunal inkomstskatt.
  • Avdragen för trängselskatt respektive väg-, bro- och färjeavgift avskaffas.
  • Avdraget för arbetsresor med förmånsbil och egen bil som används i tjänsten, liksom för arbetsresor i inkomstslaget näringsverksamhet, avskaffas.

− Företagarna anser att ett avståndsbaserat system är en rimlig väg att gå, men att det finns många brister med det föreslagna nya systemet, säger Patrick Krassén.

Förslag med många brister

Den sista punkten i listan ovan innebär särskilt negativa effekter för företagare i enskild firma och handelsbolag, som får markant högre skatt jämfört med dagens system. Förslagets påstådda klimatpolitiska grund kan ifrågasättas, eftersom reduktionen är färdmedelsneutral (skillnad görs alltså inte på exv. fossildrivna och eldrivna bilar).

Företagarna avstyrker regional differentiering av den nedre avståndsgränsen, som är mycket godtyckligt. Förslaget om 30 kilometers gräns i ett antal kommuner tar inte hänsyn till att tillgången till och priset för kollektivtrafik kan variera påtagligt även inom dessa kommuner.

− När det gäller avgifter för väg, bro och färja motsätter vi oss att ett ”golv” på 8 000 kronor införs för att kunna få skattereduktion för dessa avgifter, säger Patrick Krassén.

Oklar väg framåt

Processen för beslut om förslaget är något oklar i dagsläget. Finansminister Mikael Damberg har uppgett i intervjuer att regeringen avser att återkomma med underlag för att höja reduktionen till 8 kronor per mil, liksom att höja den övre avståndsgränsen till 120 kilometer. Företagarna hörde till de remissinstanser som kritiserade gränsen på 80 kilometer, och förordade att ingen övre gräns införs alls. En promemoria med mer exakta siffror är utlovad från Finansdepartementet under våren, vilket innebär att vissa delbeslut skjuts upp till hösten.

Den som använder egen bil kan av arbetsgivaren i dag få skattefri ersättning på 18,50 kronor per mil. Summan har legat oförändrad sedan 2007 och i förslaget om förändrat reseavdrag tas inget upp om milersättningen (även om finansministern antytt att en höjning kan komma att föreslås senare). En enkel åtgärd skulle vara att räkna upp milersättning med KPI-utvecklingen.

 

 

Fler nyheter från Företagarna