podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya lagar och regler från årsskiftet 2021/2022

Publicerad 1 dec 2021
Med årsskifte träder ny lagstiftning i kraft inom en rad områden. Företagarnas juridiska rådgivning listar de viktigaste nyheterna du som företagare behöver känna till.
Foto. Shutterstock.com

Vid ett årsskifte brukar många lagar och regler som regeringen föreslagit och riksdagen fattat beslut om träda i kraft. Ibland kommer förslagen på sådana direkt från riksdagen i form av utskottsinitiativ.

I den här sammanställningen har Företagarnas juridiska rådgivning samlat en rad nya lagar och regler som börjar gälla den 1 januari 2022 och som är bra för dig som företagare att känna till. 

Klicka på rubrikerna i listan om du vill gå direkt till en del av artikeln utan att behöva skrolla. 

Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

I en tillfällig lag införs regler om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021.

Fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet har rätt till skattereduktionen om de innehar eller har innehaft inventarier som ingår i ett underlag för skattereduktion. Om ett svenskt handelsbolag och, i vissa fall, en i utlandet delägarbeskattad juridisk person har ett underlag för skattereduktion, har delägarna rätt till skattereduktion för detta underlag.

Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av underlaget, som utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffas under 2021. Utgifterna för anskaffningen ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Skattereduktion enligt lagen ska tillgodoräknas det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum. Skattereduktion för återstående underlag får tillgodoräknas det efterföljande beskattningsåret.

Regeringens proposition 2020/21:207 Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021 (pdf).

Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag

Tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i vissa fall ska jämställas med tjänsteresor när det gäller möjligheten att göra avdrag för ökade levnadskostnader.

Avdrag för ökade utgifter vid tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort ska göras på samma sätt som för tjänsteresa om anställningen eller uppdraget är avsett att pågå i högst en månad och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer. Detta innebär att ersättning för ökade utgifter undantas från beskattning hos arbetstagaren och från skatteavdrag och arbetsgivaravgifter hos arbetsgivaren. Kostnadsersättningar ska normalt bli skattefria även för begränsat skattskyldiga personer vid tillfällig anställning eller uppdrag i högst en månad och vid tillfälligt arbete under vissa samhällsinsatser.

Regeringens proposition 2021/22:16 Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag (pdf).

Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner 

Reglerna om förmånlig beskattning av personaloptioner i vissa fall utvidgas.

Reglerna gäller för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150, i stället för som hittills 50, och med en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 280 miljoner kronor, i stället för som hittills 80 miljoner kronor.

Förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattning i inkomstslaget kapital först när den skattskyldige avyttrar den andel som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptionen. Vidare ska även att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av reglerna.

I syfte att förenkla det praktiska handhavandet ändras reglerna på så sätt att en personaloption kan nyttjas för förvärv av antingen en andel eller av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. En personaloption kan även ges ut av ett företag och ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

Regeringens proposition 2021/22:25 Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall (pdf).

Förstärkt jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget höjs med fokus på låg- och medelinkomsttagare.

Som en del av att riksdagen röstade igenom förslaget till statsbudget för 2022 från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna genomförs en förstärkning av jobbskatteavdraget med 8 miljarder kronor. Det innebär sänkt skatt för alla som jobbar, med fokus på låga och medelstora inkomster. Alla som jobbar får sänkt skatt och alla som jobbar heltid får sänkt skatt med cirka 150 kronor per månad.

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1 Statens budget 2022 – Rambeslutet

Höjt grundavdrag för personer över 65 år

Som en del av att riksdagen röstade igenom förslaget till statsbudget för 2022 från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna höjs grundavdraget för personer över 65 år.

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1 Statens budget 2022 – Rambeslutet

Förstärkt skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning

Som en del av att riksdagen röstade igenom förslaget till statsbudget för 2022 från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna förstärks skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning. Utformningen av skattereduktionen ändras så att den i princip motsvarar hur jobbskatteavdraget beräknas. Personer med sjukersättning och aktivitetsersättning beräknas därmed få en skattesänkning på i genomsnitt cirka 10 000 kronor per år.

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1 Statens budget 2022 – Rambeslutet

Klimatdeklaration för byggnader

En byggherre ska upprätta och ge in en klimatdeklaration till Boverket när en ny byggnad uppförs.

Enligt en ny lag om klimatdeklarationer ska byggherren upprätta och ge in en klimatdeklaration till Boverket, när en ny byggnad uppförs. En samtidigt genomförd ändring i plan- och bygglagen innebär att byggnadsnämnden får meddela slutbesked först när byggherren har visat att denne har gett in en klimatdeklaration enligt lagen om klimatdeklaration för byggnader eller gjort sannolikt att det inte finns någon skyldighet att ge in en sådan deklaration.

Läs mer i regeringens proposition 2020/21:144 Klimatdeklaration för byggnader (pdf).

Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

EU:s gröna taxonomiförordning börjar tillämpas i de delar som gäller förordningens klimatrelaterade miljömål.

EU:s gröna taxonomiförordning, innehåller verktyg för att klassificera miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter när det gäller investeringar och finansiella produkter. Upplysningsbestämmelser införs i några lagar på fondområdet om att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser om vad en informationsbroschyr och en årsberättelse ska innehålla.

Fondförvaltare ska betala årliga avgifter för Finansinspektionens verksamhet enligt EU-förordningen.

Det införs ett krav på att fondförvaltare ska lämna information enligt EU-förordningen för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten. En upplysningsbestämmelse införs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden om att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser för den som tillhandahåller portföljförvaltning. Upplysningsbestämmelser införs i årsredovisningslagen (1995:1554) om att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser om vad en hållbarhetsrapport ska innehålla.

Regeringens proposition 2021/22:11 Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning (pdf).

Ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete

Arbetsgivare ska i vissa fall kunna lämna in en ny anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete.

Arbetsgivare som har blivit återbetalningsskyldiga för preliminärt stöd vid korttidsarbete, med anledning av att deras anmälan om avstämning har kommit in för sent, ska i vissa fall kunna lämna in en ny anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete. Denna möjlighet föreslås gälla för preliminärt stöd som lämnats efter godkännande av Tillväxtverket under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021. Därigenom får de arbetsgivare som brustit i sin anmälningsskyldighet och blivit återbetalningsskyldiga en möjlighet att ändå få slutligt stöd.

En sådan ny anmälan ska lämnas till Tillväxtverket senast den 30 april 2022. Den kan bara omfatta de stödmånader som beslutet om återbetalning avser. I anmälan ska arbetsgivaren ställa samman de belopp som arbetsgivaren inte har rätt till, och de belopp som arbetsgivaren har rätt till, till ett nettobelopp.

De nya lagen upphör att gälla vid utgången av 2022. Den upphävda lagen gäller fortfarande för ansökningar som har getts in till Tillväxtverket före den 1 maj 2022. Ändringarna i lagen om stöd i korttidsarbete och lagen om stöd vid korttidsarbete i vissa fall träder i kraft den 1 november 2021.

Läs mer i regeringens proposition 2021/22:14 En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning (pdf).

Avskaffad reklamskatt 2022

Lagen om skatt på annonser och reklam upphävs.

Reklamskatten avskaffas genom att lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam upphävs. Bakgrunden är att riksdagen i april 2002 tillkännagav för regeringen att reklamskatten bör avvecklas och att frågan, med beaktande av de budgetpolitiska målen, bör prioriteras vid kommande budgetberedning. Avskaffandet medför några följdändringar i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m., skatteförfarandelagen (2011:1244) och tullagen (2016:253).

Regeringens proposition 2021/22:20 Avskaffad reklamskatt (pdf).

Straffansvar för nedskräpning

Undantaget för ringa brott avseende nedskräpningsförseelse i miljöbalken tas bort.

Nedskräpningsförseelse ska kunna medföra straffansvar även om gärningen är ringa. Ändringen motiveras med att nedskräpningen av mindre skräpföremål är omfattande.

Regeringens proposition 2020/21:198 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning

Skattelättnad för cykelförmån

I cykelförmån ska endast den del av värdet av förmånen som överstiger 3 000 kronor tas upp till beskattning.

Cykelförmån ska tas upp till beskattning bara till den del värdet av förmånen överstiger 3 000 kronor per beskattningsår. Skattelättnaden föreslås gälla vanliga trampcyklar och elcyklar som arbetsgivare tillhandahåller sina anställda, under förutsättning att förmånserbjudandet riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen. (Dessutom ska ersättningar vid uthyrning av personliga tillgångar bara tas upp till beskattning till den del som de sammanlagda ersättningarna överstiger 20 000 kronor.)

Regeringens proposition 2021/22:34 Skattelättnad för cykelförmån och skattefri uthyrning av personliga tillgångar (pdf).

Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen (1999:1229) kompletteras.

Vid bedömningen av om ett visst företag utgör ett så kallat fåmansföretag ska en fysisk person som är delägare och verksam i betydande omfattning i företaget, och samtidigt har ett bestämmande inflytande över en stiftelse eller en annan juridisk person utan delägare som äger andelar i företaget, anses äga den juridiska personens andelar i det prövade företaget. Ett företag anses inte ägt av utomstående till den del företaget direkt eller indirekt ägs av en stiftelse eller en annan juridisk person utan delägare och företagets verksamma delägare eller en sådan delägares närstående kan få del av medel eller förmåner från den juridiska personen i viss omfattning.

Regeringens proposition 2021/22:27 Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen(pdf).

Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin

Införande av rådets direktiv (EU) 2021/1159 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller tillfälliga undantag för import och vissa leveranser, med anledning av covid-19-pandemin.

Inköp som görs av EU-kommissionen eller andra EU-organ i syfte att hantera covid-19-pandemin ska antingen undantas från mervärdesskatt eller medföra en rätt till återbetalning av mervärdesskatt. Ett undantag från mervärdesskatt gäller också vid EU-organs import för sådana ändamål. Ändringarna ska tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2021.

Regeringens proposition 2021/22:35 Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin (pdf).

Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

Lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utvecklingen av landsbygden ändras.

Ändringarna innebär bland annat att Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets möjlighet att delegera uppgifter till kontrollorgan utvidgas och att ett nytt bemyndigande införs som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att lämna de uppgifter som en myndighet behöver för handläggning av EU-stöd för ekologisk produktion.

Den myndighet som har delegerat uppgifter till ett kontrollorgan har rätt att överklaga en länsstyrelses beslut, om länsstyrelsen ändrar ett beslut som har fattats av kontrollorganet. Om ett kontrollorgan har fattat ett beslut som överklagas till en länsstyrelse och länsstyrelsens beslut överklagas av en enskild ska den delegerande myndigheten vara den enskildes motpart, sedan handlingarna överlämnats till domstolen.

Regeringens proposition 2020/21:187 Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

Ökat avdrag för gåvor

Skattereduktionen för gåvor höjs.

Det är möjligt att få 25 procent skattereduktion för gåvor till godkända gåvomottagare. Beloppsgränsen höjs till 12 000 kronor, vilket innebär att skattereduktionen som mest kan uppgå till 3 000 kronor.

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1 Statens budget 2022 – Rambeslutet

Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Krav på hållbarhetsbesked i lagen (1994:1776) om skatt på energi och elcertifikatslagen (2011:1200).

För att biobränslen ska kunna få ett hållbarhetsbesked, vilket exempelvis krävs för skattenedsättning eller tilldelning av elcertifikat, får de inte komma från mark med stor biologisk mångfald eller stora kollager.

Regeringens proposition 2020/21:185 Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet (pdf).

Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

Nedsättningen av energiskatten på bränsle som förbrukas för uppvärmning eller drift av stationära motorer i vissa sektorer fasas ut.

Full energiskatt (100 procent av den generella nivån) ska tas ut för bränslen som förbrukas för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, däremot inte för förbrukning i skepp eller båt.

Återbetalning av energiskatt medges inte för bränslen som förbrukas för framställning av värme eller kyla som levererats för de ändamål som listats i ovanstående stycke. Sådan bränsleförbrukning som har fullständig befrielse från energi- och koldioxidskatt, exempelvis i metallurgiska processer, mineralogiska processer och framställning av energiprodukter berörs inte.

Ändringarna har genomförts i två steg med en sänkning av skattenedsättningen från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021 och ett helt slopande av skattenedsättningen den 1 januari 2022.

Regeringens proposition 2020/21:97 Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer (pdf).

Uppdrag till regeringen om sänkt bensin- och dieselpris

Som en del av att riksdagen röstade igenom förslaget till statsbudget för 2022 från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna föreslår riksdagen i ett tillkännagivande från Finansutskottet regeringen att återkomma med lagförslag om att sänka energiskatten på bensin och diesel så att priset vid pump sänks med 50 öre per liter fr.o.m. den 1 maj 2022.

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1 Statens budget 2022 – Rambeslutet

Fler nyheter från Företagarna