För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Viktiga skatteändringar i budgetpropositionen för 2021 – hela listan

Publicerad 21 sep 2020
Statsbudgeten för 2021 är en papperskoloss fullspäckad med siffor och tabeller. Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén har destillerat fram de viktigaste skatteändringarna.
Hur lång är en budget? Foto: Shutterstock.com

Nedsatta arbetsgivaravgifter för unga

Patrick rund.png

Arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar sänks mellan 1 april 2021 och 31 mars 2023. Förslaget innebär en nedsättning med 11,66 procentenheter till en avgiftsnivå om sammantaget 19,76 procent, jämfört med normala 31,42 procent, för de avgifter som betalas på ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Nedsättningen föreslås gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad.

Läs mer om nedsättniingen av arbetsgivaravgifterna på regeringens webbplats

Expertskatten förlängs

Utländska experter, forskare och nyckelpersoner kan i dag som längst få skattelättnad under de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige. Denna tidsgräns ska förlängas till att omfatta högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021 och gälla för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 maj 2020.

Läs mer om expertskattens förlängning på regeringens webbplats. 

Sänkt skatt för 65+

Skattesänkningen, som föreslås gälla från 1 januari 2021, sker genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget. För en person över 65 år med en månadsinkomst på 21 000 kronor innebär förslaget en skattesänkning på drygt 800 kronor per år.

Läs mer om sänkt skatt för personer över 65 år på regeringens webbplats. 

FoU-avdraget förstärks

FoU-avdraget innebär att företag som anställer personer som arbetar med forskning och utveckling betalar lägre arbetsgivaravgifter och lägre allmän löneavgift. Arbetstidsvillkoret ska sänks så att det räcker att den anställde har arbetat med FoU minst hälften av arbetstiden under kalendermånaden för att avdrag ska få göras (i dag krävs FoU-arbete minst tre fjärdedelar av arbetstiden) samtidigt som taket för nedsättningen höjs från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. Förslaget aviseras i den kommande höstbudgeten och föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Läs mer om FoU-avdraget på regeringens webbplats. 

Utvidgat och höjt rut-avdrag

Taket i RUT-avdraget höjs och ett antal nya tjänster läggs till, i linje med det tidigare framlagda förslaget.

Företagarna: Välkommen utvidgning av rut

Utökat växa-stöd

Den nedsatta arbetsgivaravgiften när soloföretagare anställer sin första medarbetare, det så kallade växa-stödet, utökas till anställd nummer två. Nedsättning ska ges till företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt till företag med en anställd och som anställer ytterligare en person och gälla för anställningar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022. Ytterligare detaljer väntas presenteras inom kort.

Sänkta inkomstskatter

Nyamko Sabuni (L) och Annie Lööf (C) presenterade vid en presskonferens i september ett paket med inkomstskattesänkningar, omfattande totalt 13,5 miljarder kronor. Dels införs en skattereduktion för förvärvsinkomster (från arbete, näringsverksamhet, pension och socialförsäkringar) på i normalfallet 1 500 kronor per person och år, från 1 januari 2021. Denna skattereduktion fasas in från inkomster på 40 000 kronor per år och är som störst vid inkomster runt 240 000 kronor per år. Dels handlar det om skattereduktion för arbetsinkomster under 2021-2022, som enligt regeringen ska ha en ”tydlig låginkomsttagarprofil” genom att gälla för inkomster upp till 50 000 kronor per månad. Denna skattereduktion ska börja gälla ”under 2021”, ej specificerat när.

Skatt på kläder och skor

I april lades utredningen Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier (SOU 2020:20) fram. Betänkandet är fortfarande ute på remiss, men regeringen räknar i budgetpropositionen att en särskild skatt på kläder och skor med syfte att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i dessa ska införas 2022.

Skattereduktion vid inköp av anläggningstillgångar

Fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet samt handelsbolag får en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier som görs 2021. 3,9 procent av anskaffningsvärdet av inventarierna kan begäras som skattereduktion i inkomstdeklarationen 2022. För att erhålla skattereduktionen krävs att inventarierna innehas under en viss tid.

Läs mer om skattereduktionen vid inköp av anläggningstillgångar på regeringens webbplats. 

Rot-avdrag för installationer av solceller

En skattereduktion ska gälla för arbets- och materialkostnader vid installation av grön teknik, som solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rot-avdrag så att köparna kan ta del av skattelättnaden direkt vid köpet. Reduktionen bli 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon och får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Förändringarna ska börja gälla 1 januari 2021.

Läs mer om rot-avdrag för installationer av solceller på regeringens webbplats. 

Justering av ränteavdragsbegränsningsreglerna i bolagsskatten

Företag som helt eller delvis inte får dra av årets ränteutgifter på grund av ränteavdragsbegränsningsreglerna, ska i vissa fall istället kunna justera sina avdrag för tidigare års underskott i förhållande till de nekade ränteavdragen. En sådan justering innebär att företagen ska öka avdragen för koncernbidragsspärrade underskott. Avdragen för koncernbidragsspärrade underskott och ränteavdragen under vissa förutsättningar ska kunna justeras samtidigt. Justeringen ska träda i kraft den 1 januari 2021.

Läs mer om justeringen av ränteavdragsbegränsningsreglerna i bolagsskatten på regeringens webbplats.

Ökad förmånsbeskattning av tjänstebil

Två delbelopp i beräkningsschablonen för fri eller delvis fri tjänstebil – det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet – ändras. Den exakta utformningen är inte fastställd, men förmånsvärdet ska i princip motsvara kostnaderna för en motsvarande privatägd bil, exklusive drivmedel.

Läs mer om bilförmånsbeskattningen på regeringens webbplats.

Bankskatt införs

Regeringen skriver i propositionen att skatten på finanssektorn bör öka med 5 miljarder kronor från 2022 och med ytterligare 1 miljard kronor från 2023. Närmare detaljer anges i promemorian om att kreditinstitut ska betala riskskatt till staten om kreditinstitutet har skulder vid beskattningsårets ingång som överstiger ett gränsvärde om 150 miljarder kronor för beskattningsår som påbörjas under år 2022. Beskattningsunderlaget ska utgöras av summan av kreditinstitutets skulder vid beskattningsårets ingång, hänförliga till verksamhet som kreditinstitutet bedriver i Sverige. 2022 blir skatten 0,06 procent av beskattningsunderlaget, 2023 och framåt 0,07 procent.

Läs mer om bankskatten på regeringens webbplats.

Höjd energiskatt för uppvärmningsbränslen

Nedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet tas bort i två steg. Skattenedsättningen minskas från 70 till 35 procent 1 juli 2021 och tas bort helt 1 januari 2022.

Läs mer om höjd energiskatt för uppvärmningsbränslen på regeringens webbplats.

Drivmedelsskatten höjs inte med BNP

Koldioxidskatt och energiskatt tas ut på drivmedel som bensin och diesel. Skattesatserna räknas årligen upp med KPI- och BNP-utvecklingarna. BNP-uppräkningen innebär ett årligt schablontillägg om två procentenheter. Denna BNP-uppräkning slopas för 2021 och 2022.

Höjd energiskatt för el i yrkesmässig användning

Skatt på elförbrukning vid yrkesmässig användning måste enligt EU:s energiskattedirektiv ligga på minst miniminivån 0,5 euro per megawattimme. Regeringen anser att den svenska skattenivån på 0,5 öre per kilowattimme inte håller tillräcklig marginal mot miniminivån och föreslår därför att den höjs till 0,6 öre.

Höjd fordonsskatt och andra förändringar i bonus-malus

Fordonskatten för nya fordon med höga koldioxidutsläpp höjs, och bonusen för fordon utan utsläpp av koldioxid höjs samtidigt. Koldioxidbeloppet kommer att vara summan av 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 90 gram och upp till och med 130 gram och 132 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 130 gram. Bonusbeloppet för nollutsläppande fordon höjs från 60 000 till 70 000 kronor. Förändringarna föreslås träda i kraft 1 april 2021.

Läs mer om ändringarna i fordonsbeskattningen på regeringens webbplats.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna