headphones newspaper video-player
Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

Omställningsstödet ska förlängas – men vem har fått det hittills?

Blott en liten del av den beräknade stödsumman har betalats ut. Det återstår att se hur det förlängda stödet kommer att falla ut.

Den 1 september löpte tiden ut för företag att söka omställningsstöd för kostnader under mars–april, orsakade av ekonomisk nedgång till följd av coronakrisens följder. Men vad vet vi egentligen om de som sökt och hur fördelningen ser ut?

Fem procent utbetalt

När utvärderingar av den första perioden av omställningsstödet nu har gjorts, visar det sig att bara en bråkdel av det initialt beräknade stödet faktiskt har sökts och betalats ut.

Regeringen beräknade initialt att omställningsstödet skulle kosta 39 miljarder kronor och omfatta uppemot 180 000 företag. Statistik som Skatteverket tagit fram på uppdrag av Företagarna visar att knappt 2,1 miljarder kronor hade betalats ut i stöd per 18 september, till strax över 19 400 företag. Det motsvarar cirka fem procent av den beräknade stödsumman.

Åtta av tio mottagare småföretag – men storföretag fick mest pengar

Statistiken om mottagare visar att 80 procent var företag med mellan 0 och 19 anställda. Dock mottog dessa företag enbart 26 procent av det totalt utbetalda stödet. Företag med fler än 250 anställda, som utgjorde mindre än en procent av alla sökande, mottog 33 procent av det totala stödet.

Beviljade omställningsstöd uppdelat på antal anställda (uppgifter avser 2019) per 20-09-18

omställningsstöd-anställda (002).png

Även uppdelat utifrån omsättning framträder samma mönster. Företag med upp till 10 miljoner kronor i omsättning 2019 utgjorde 80 procent av mottagarna, men mottog enbart 23 procent av det totala utbetalade stödet. 773 företag som omsatte över 50 miljoner kronor mottog stöd – vilket är fyra procent av alla mottagande företag – och dessa företag tog emot drygt 53 procent av allt utbetalat stöd.

Beviljade omställningsstöd uppdelat på omsättning (uppgifter avser 2019) per 20-09-18

omställningsstöd-omsättning (002).png

* Företag som har bytt företagsform och där stödet gått till det nya företaget.

Inte helt oväntat kom flest ansökningar från Stockholm, Skåne och Västra Götaland, enligt Skatteverkets statistik från den 2 september. Högst andel beviljade belopp av de sökta fann man dock i Jönköpings län, Sörmland och Västerbotten. De branscher där företag har fått mest stöd utbetalat är hotell- och restaurangverksamhet, transport och handel/reparationer.

Geografisk statistik – 2 september 2020

geografiskstatestik-skatteverket.png

Branschstatistik 10 i topp – 2 september

branschstatestik-skatteverket.png

Omställningsstödet förlängs

Kraven har sedan flera månader tillbaka varit stora på att omställningsstödet ska förlängas. Företagarna drev frågan om förlängning redan innan stödet började gälla i juni. Den 4 september meddelade så regeringen att förlängning ska ske, och den 7 september skickades en promemoria ut med förslag till lagändringar för att förlänga stödet även för maj-juli. (Företagarnas svar på remissen kan läsas här.)

I onsdags biföll riksdagen regeringens höständringsbudget, i vilken ramarna för förlängningen av omställningsstödet fanns med. Det förlängda stödet kommer att kunna sökas mellan den 15 oktober och den 15 december. Kraven för stöd har höjts i den förlängda perioden: Omsättningsbortfallet behöver ha varit minst 40 procent för maj jämfört med samma månad 2019, och 50 procent för juni-juli.

Motioner i riksdagen om att förlänga stödet även till augusti avslogs i Finansutskottet. Juni-juli kommer enligt förslaget att behandlas som en sammanhållen ansökningsperiod, vilket Företagarna har invänt mot – vi anser att de tre månaderna bör vara tre separata ansökningsperioder. Utöver det kvarstår den kritik vi riktade mot stödets utformning när det infördes, bland annat att kravet på revisorsintyg inträder redan vid ansökningar om 100 000 kronor och att företag som startats efter april 2019 är uteslutna från stödet.

Det återstår att se hur det förlängda stödet kommer att falla ut. Med tanke på hur lite av de aviserade medlen som faktiskt har betalats ut, kan regeringen i alla fall inte hävda att pengar saknas. Vi kommer att fortsätta att kräva att regeringen lever upp till löftena om stöd till företag som drabbats av den ekonomiska krisen efter covid-19 – som på intet sätt ser ut att vara över.

Taggar
Riks Krönika