För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Uppskjuten skatt bra på kort sikt - men problem finns

Publicerad 12 mar 2020
Det är bra att regeringen och oppositionen underlättar för företagen, men anstånd med skatt får inte leda till att företagen drabbas av ekonomiska problem när anstånden löper ut.
Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

De politiska förslagen på åtgärder kommer i snabb takt. Sedan denna artikel publicerades har regeringen utökat förslaget om anstånd med skatteinbetalning. Läs därför det senaste i denna artikel: 
Tillfälliga skattelättnader är en viktig livlina

Som en del av den extra ändringsbudget som tillkännagavs av regeringen, Liberalerna och Centerpartiet på onsdagen med anledning av den pågående krisen till följd av coronaviruset, föreslås att företag ges möjligheter till anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till ett år. Inriktningen är enligt regeringen att anståndet ska gälla arbetsgivaravgifter och preliminärskatter för högst två månader.

På kort sikt innebär detta ett likviditetsstöd för företag, som är en bra åtgärd för att parera akuta effekter av viruskrisen – företagen får behålla mer medel i kassan. Särskilt viktigt är detta för mindre företag, som ofta har mindre marginaler och svårare att få banklån på kort varsel.

Extra tid att betala skatt

Möjlighet att ansöka om anstånd med inbetalning av skatt finns redan. Skatteverket prövar ansökningar utifrån olika grunder, till exempel om anstånd kan vara gynnsamt för det allmänna (skatteskulder kan komma att betalas om den skattskyldige får extra tid på sig), om skattebetalning skulle innebära betydande skadeverkningar för den skatteskyldige eller om synnerliga skäl föreligger, till exempel sjukdom. Reglerna tillämpas dock restriktivt och det är svårt att få anstånd bara på grund av att företaget har bristande likviditet.

− Det regeringen nu föreslår skulle vara en ny grund för anstånd, utöver de befintliga. För att vara ändamålsenliga så får Skatteverket inte tolka de nya reglerna lika restriktivt. Anståndet måste kunna ges snabbt och brett. Det är många företag som riskerar att drabbas av likviditetsbrist – i många olika branscher. Det kan handla om firmor som är beroende av komponenter från Kina som nu inte kan levereras, bolag med nyckelpersoner som inte kan jobba på grund av arbetsplatsens karantänsbeslut, yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån som till exempel hantverkare, enmansföretagare som är beroende av stora kunder som nu ställer in uppdrag, et cetera, säger Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

Liknande regler som de som nu föreslås, infördes i januari 2009 som hantering av företags problem under finanskrisen. Då medgavs anståndet enligt uppgift för cirka 7 000 företag.

Se upp för falluckor

Företagare som ansöker om anstånd och får det beviljat, får alltså ett års uppskov med att betala in de aktuella skatterna. Men då gäller det att ha vissa saker i åtanke:

Det handlar om anstånd med att betala in de aktuella skatterna, inte att de efterskänks. Företaget kan alltså inte använda skattemedlen till investeringar, att betala leverantörer eller dylikt, om man inte kan vara säker på att man har ett tillräckligt överskott om ett år för att då kunna betala in det uppskjutna skattebeloppet.

Anstånd kommer att ges för arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt. Dock är företagare alltjämt skyldiga att betala in moms löpande enligt de vanliga reglerna.

På beloppet man har fått anstånd med att betala in, läggs en ränta. Enligt skatteförfarandelagen bestäms räntesatsen med utgångspunkt i en basränta, som inte kan vara lägre än 1,25 procent. När reglerna infördes 2009 sattes anståndsräntan till åtta procent. Företagare som ansöker om anstånd behöver därför räkna med marginaler för att kunna betala anståndsränta.

Utöver anståndsräntan togs 2009 även en anståndsavgift ut. Den omfattade då 0,3 procent per påbörjad kalendermånad på det beviljade anståndsbelopp fram till och med förfallomånaden.

Företagarna konstaterar att det är välkommet att regeringen, liksom oppositionen, nu gör insatser för att underlätta för företagen. Det behöver dock ske på ett sätt som inte leder till att de företag och företagare man avser att hjälpa, ställs inför skuld, konkurs och personligt betalningsansvar när anståndet löper ut nästa år.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna