headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
  • Företagarna
  • Mårder om konjunkturläget: ”blivit sämre senast...
Günther Mårder, vd på Företagarna, intervjuas av TV4 Nyheterna om resultaten i Småföretagsbarometern 2019.

Mårder om konjunkturläget: ”blivit sämre senaste året”

Den samlade konjunkturen för småföretagen i Sverige mattas av enligt Småföretagsbarometern, Sveriges största konjunkturundersökning inriktad på småföretag som tas fram av Företagarna i samarbete med Swedbank och Sparbankerna. Även om många är optimistiska visar sysselsättning, orderingång och omsättning sämre utveckling, fast skillnaderna är stora mellan olika delar av landet.

− Den konjunkturavmattning som vi pratat om rätt länge men som inte har synts tydligt i ekonomin, den syns nu tydligt i den här barometern för småföretag, säger Günther Mårder i intervju till TV4 Nyheterna.

Det syns även stora regionala skillnader i resultaten, där den starkaste konjunkturen återfinns i Östergötland och de småländska länen. Den svagaste konjunkturen uppvisas i Västmanland, Västernorrland och Värmland.

Värmland tappar, men präglas av försiktig optimism 

Hanna Jonasson, regionchef för Företagarna i Värmland menar trots de dystra siffrorna att företagen i Värmland är ser försiktigt positiv på framtiden:

− I år ser vi att Värmland har tappat sin placering när det gäller konjunkturindikatorn som sjönk till 48 vilket innebär att Värmland hamnar trea från slutet och en bra bit under riksgenomsnittet som ligger på 61. Men trots det så tror småföretagarna på en återhämtning och är fortsatt försiktigt positiva, säger hon  i en intervju till Värmlands Folkblad.

Näringslivsstrukturen spelar roll 

Swedbanks ekonom Jörgen Kennemar, som varit med och tagit fram Småföretagsbarometern, menar att det dåliga konjunkturläget i de tre länen kan ha flera förklaringar, och pekar på näringslivsstrukturen och några av de tillväxthinder som många företagare uppger i undersökningen:

− Det kan vara till följd av att länen har en mindre fördelaktig näringslivsstruktur och som inte gynnats av uppgången som varit i industrin och i privata tjänstesektorn. Bristen på arbetskraft kan också vara en av orsakerna till att konjunkturen inte utvecklats lika gynnsamt i dessa län, säger han i en intervju till TT Nyhetsbyrån.

Precis som föregående år kvarstår kompetensbristen som det enskilt största tillväxthindret bland företagen. Det är ett problem som även ger sig till känna i de län som har en stark konjunkturutveckling, där svårigheten att hitta arbetskraft med rätt kompetens exempelvis ökar i Östergötland.

−Det är tydligt att länet upplever att vi står inför stora demografiska förändringar och att det gör att oron för kompetensförsörjningen är större än i förra årets barometer. Företagen är också mycket tydliga att deras största oro är arbetskraftskostnader, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna Östergötland.

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretag och har genomförts sedan 1985. Barometern är Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

Undersökningen omfattar ca 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Det är alltså företagarnas egen uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap