headphones newspaper video-player

Mindre positivt bland småföretagen i Västra Götaland

För tredje året i rad backar småföretagskonjunkturen i Västra Götaland och länet placerar sig strax under riksgenomsnittet. Dock förväntar sig företagen en mer positiv utveckling under de kommande tolv månaderna. Dessutom ser nästan sju av tio goda möjligheter att växa. Det visar Småföretagsbarometern som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturindikatorn* i Västra Götaland fortsätter att backa och nettotalet har på ett år gått ner från 64 till 56. Det är fortsatt under riksgenomsnittet som i år ligger på 61 men inför nästa år tror företagarna att nettotalet har ökat till 82. Årets resultat har påverkats av en tillväxtnedgång inom såväl omsättning, orderingång och sysselsättning. I länet har 16 procent av företagen ökat antal medarbetare medan tolv procent har minskat personalstyrkan. Inför nästa år uppger 23 procent att de planerar att anställa fler. Nästan hälften (45 procent) uppger att de ökat orderingången men många (42 procent) uppger samtidigt att de tvingats tacka nej. Merparten av dessa (58 procent) svarar att främsta orsaken är att de redan har mer att göra än de hinner med.

  – I företagarens gener finns utvecklingsviljan och tron på att lyckas, så jag är inte särskilt förvånad över att de västsvenska företagen inte nått upp till de egna förväntningarna från föregående år. Ribban ligger högt och för att nå upp till den måste vi komma till rätta med det stora tillväxthindret: att hitta lämplig arbetskraft. Vi måste helt enkelt sätta fler människor i arbete för att öka tillväxten. Sedan tycker jag inte att företagare ska behöva uppleva politisk oförutsägbarhet som ett hinder. Långsiktighet och tydlighet är viktigt för företagare, säger Mikael Erlandsson, regionchef Företagarna Västra Götaland.

Goda möjligheter att växa men brist på arbetskraft ett stort hinder
Trots nedgången i konjunkturen uppger nästan sju av tio (66 procent) av företagen att de ser goda möjligheter att växa på sikt och man förväntar sig även att tillväxttakten inom lönsamhet kommer öka. Samtidigt ser man hinder för tillväxten, vanligast är brist på medarbetare med rätt kompetens, följt av tuff konkurrens, höga arbetskraftskostnader och svag efterfrågan.

– Vi har fortsatt ett mycket bra företagsklimat i regionen även om det mattats något och förra årets förväntningar inte riktigt infriats. Det känns dock positivt att nästan 70 procent av länets företag anser att de har goda utsikter att expandera på sikt. Vi ser att marknaden i länet växer så det knakar och märker att företagen ser en stor tillväxtpotential. Under några år har det varit svårt för företagen att hitta lämplig arbetskraft vilket tillsammans med en tuff konkurrens kan bli hinder i tillväxten, säger Tommy Jonestål, Företagschef Swedbank Göteborg Centrum.

För mer information:
Tommy Jonestål, företagschef Swedbank Göteborg Centrum, 070-710 83 05
Mikael Erlandsson, regionchef Företagarna Västra Götaland, tel: 070-775 84 00

Fakta

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.

Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

Bilaga. Figur över sammanlagd konjunkturindikator; sysselsättning, orderingång och omsättning (nettotal) i Västra Götalands län och riket 1995-2019

* I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap