headphones newspaper video-player

Utvärdera kemikalieskatten

Regeringen vill höja kemikalieskatten och bredda den till fler branscher än vitvaror och elektronik. Men Företagarna efterlyser en utvärdering.

Kemikalieskattelagen infördes 2017 med syftet att minska förekomst, spridning och exponering av farliga ämnen. Vitvaror och övrig elektronik omfattas av skatten. I dag gäller en beskattning om åtta kronor per kilo för vitvaror och 120 kronor för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara är 320 kronor.

Straffskatt på ofarliga varor

Det är givetvis bra att minska farliga ämnen. Näringslivet står bakom den målsättningen, men kemikalieskattens utformning leder till att även ofarliga varor straffbeskattas och att handeln med dem flyttar till utlandet. Det drabbar många företag och jobb i Sverige.  

− Kemikalieskatten har medfört en orimligt hög administrativ börda för små- och medelstora företag. Dessutom har den snedvridit konkurrensen eftersom svenska konsumenter kan undgå att betala skatt på produkter om de handlar från andra länder. Med ökad e-handel innebär detta att svenska företag missgynnas till förmån för utländska företag, säger Philip Thunborg, hållbarhetsansvarig på Företagarna.

Höjning av kemikalieskatten

I februari 2019 presenterade regeringen sitt förslag om höjningar av kemikalieskatten. Det rör sig om procentuella ökningar i de olika kategorierna med 33,3 respektive 37,5 procent, trots att det i promemorian framgår att det är svårt att uppskatta de samhällsekonomiska och hälsomässiga vinsterna av skatten. En höjning av kemikalieskatten innebär ytterligare administration och andra kostnader för företagen.

− Vi har avstyrkt förslaget om att höja skatten och precis som branschen själv säger så behövs det en ordentlig utvärdering av kemikalieskatten, så att den faktiskt kan uppnå sitt syfte om att vara hälso- och miljöfrämjande. Vi ifrågasätter också att varor som inte innehåller de farliga ämnen som skatten syftar till att ta bort tvingas betala tio procent av skatten. Det bör finnas ett hundraprocentigt undantag för dessa varor, annars blir det en straffskatt på dem som faktiskt undviker att tillverka eller importera varor som inte innehåller oönskade ämnen, säger Philip Thunborg

Utforma skatterna rätt

Enligt Januariöverenskommelsen ska en kemikalieskatt för kläder och skor utformas. Innan ett sådant förslag läggs fram vore det klokt att se över utfallet av skatten på elektronik och vitvaror, så att samma problem för företagen i ytterligare en bransch inte uppstår. Hälso- och miljöskadliga ämnen måste bort, och då krävs det att skatterna blir rätt utformade.

Se filmen från elektronikbranschen

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD