headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Styr myndigheter bort från regelbörda

Byråkrati, regler och blanketter ska anpassas för företagare – inte tvärtom.

Genom tydliga skrivningar i myndigheternas regleringsbrev om att aktivt arbeta för att minska företagens regelbörda kan även en beslutsmässigt svag regering – om det blir en sådan – förbättra och förenkla för företagen. Det skriver Andrea Femrell, vd för Näringslivets Regelnämnd NNR i en debattartikel i Dagens Samhälle.

– Företagarna arbetar i nära samverkan med Näringslivets regelnämnd NNR. Det är väldigt bra att NNR på det här sättet lyfter hur även en relativt svag minoritetsregering skulle kunna åstadkomma mycket genom att mer aktivt arbeta för att minska företagens regelbörda, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Företagare lägger i snitt lägger mer än tio timmar i veckan på administration. Mycket av denna tid utgörs av administration av regler från myndigheter. Företagarna anser att denna tid måste minskas så att företagare kan fokusera på att få företag att växa.

Regelbörda hämmar konkurrens

Det finns starka belägg för att en hög regelbörda påverkar inträdet av nya företag negativt vilket bidrar till ett försämrat konkurrenstryck. I stort sett samtliga politiska partier säger sig vilja minska företagens regelbörda. Samtidigt som det konkreta arbetet tycks ha hamnat på efterkälken, i synnerhet om vi jämför med grannländer som Danmark där regering och myndigheter varit mer framgångsrik med att minska företagens upplevda regelbörda.

– Jag tror att det är precis så som NNR skriver i debattinlägget. Politiskt ledarskap är viktigt för att styra myndigheternas arbete. Öka transparensen kring beslutsfattandet i regelgivningen och skapa en större delaktighet från näringsliv och allmänhet. Det går att göra genom exempelvis öppna eller offentliga svar från myndigheternas sida på remisser. Det kan också bidra till att skapa en ökad känsla av delaktighet och förtroende, säger Daniel Wiberg.

Näringslivets Regelnämnd NNR bildades år 1982 och är en oberoende, politiskt obunden ideell förening helt finansierad av sina medlemmar. Bland medlemmarna finns 17 svenska näringslivsorganisationer och branschförbund, inklusive Företagarna, vilka tillsammans representerar drygt 300 000 företag. Företagarna är även representerade i NNR:s styrelse.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap