headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Moderaterna presenterade idag sitt budgetförslag som tar upp flera av frågorna Företagarna driver.

Glädjande att Moderaterna för upp näringspolitiken i sitt budgetförslag

Idag presenterade Moderaterna sitt budgetförslag, där de glädjande nog lyfter flera av de frågor som Företagarna driver. Det finns dock mer som kan göras.

Som Företagarna har konstaterat finns det finns en hel del att ta tag i för en tillträdande regering, inte minst inom näringspolitiken. Ett område som knappast nämndes i valrörelsen. Skattebördan för företag ökat, arbetsmarknadens tudelning består och det har blivit mindre lönsamt att arbeta. Mycket tyder dessutom på att konjunkturläget håller på att försvagas.

– Det är bra att Moderaterna nu för upp näringslivsfrågorna på agendan och visar att det går att förbättra företagsklimatet även med begränsade medel. Det är också positivt att M signalerar att den hårdare attityden och retoriken mot företagare måste vändas, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Uppmuntra jobb- och värdeskapande i småföretag

I Sverige har småföretagen svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Fler personer arbetar där än i någon annan kategori av företag eller organisationer. En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste därför inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag. Företagarna försöker i alla sammanhang påtala att skattesystemet måste utformas för att bättre tillvarata den positiva kraft som finns i allt privat företagande. Höga skatter på arbete motverkar både företagens möjligheter att anställa och individens incitament till jobb och utbildning.

– Vi noterar särskilt att Moderaterna föreslår sänkta marginalskatter vilket vore mycket välkommet, samt steg mot avskaffad värnskatt under mandatperioden. I Sverige är marginalskattesatsen inte bara väldigt hög, den slår till redan vid relativ låga inkomster vilket gör att många drabbas av den, småföretagare, poliser och lärare. Forskning visar också att höga marginalskatter leder till samhällsekonomiska förluster. En hög marginalskatt minskar incitamentet att viderautbilda sig, bli mer produktiv eller jobba mer och har därmed en negativ påverkan på arbetsmarknaden och ekonomisk tillväxt. Även rörligheten på arbetsmarknaden minskar vilket varken gynnar arbetsgivarna, arbetstagarna eller samhället i stort. Det är vore också en stor seger för Företagarnas arbete om RUT-avdraget tredubblas som Moderaterna nu föreslår. Företagarna är övertygade om att det kan bidra till att skapa fler jobb och öppna nya vägar in på arbetsmarknaden, konstaterar Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Infrastruktur och utbyggt bredband

Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Den allt högre skatten på drivmedel försämrar vår konkurrenskraft och riskerar att leda till färre jobb i glesbygden. Jobb på pendlingsavstånd försvåras när det blir dyrare och dyrare att köra bil. Det är därför en fråga som engagerar många av Företagarnas medlemmar. De föreslagna satsningarna på infrastruktur och utbyggt bredband är därför lika välkomna som de är nödvändiga, liksom lägre skatt på diesel. Sverige är annars på väg mot världens högsta bensinskatt och det slår mot företagande och jobb.

– För att ställa om industrin och transportsektorn som idag är våra största utsläppare krävs även stora och långsiktiga investeringar i elnätsinfrastrukturen, vilket är avgörande för att de i snabb takt ska kunna elektrifieras, säger Philip Thunborg, expert inom infrastruktur och transport på Företagarna.

– Klimatarbetet är ett åtagande som sträcker sig över nationsgränser. Skatter som påtagligt försämrar svenska företags konkurrenskraft bör därför undvikas till fördel för utveckling av internationella överenskommelser, fortsätter Philip Thunborg.

Brott mot företag

Brott mot företag är ett allvarligt problem som ökar otryggheten för anställda, kunder och leverantörer. Samtidigt drabbas tillväxten, leverantörer och många som är beroende av lokal service om en butik eller verksamhet tvingas stänga ner temporärt, eller i värsta fall permanent. En undersökning från Företagarna rörande brott mot företagare visar att företagare är missnöjda med polisens närvaro. Satsningar på att öka antalet polisanställda är därför något som Företagarna har arbetat hårt för.

– Sist men inte minst noterar vi att Moderaterna föreslår fortsatt stöd till export- och handelsfrämjande. Vilket Företagarna förespråkat. Företagarnas undersökningar visar, i linje med tidigare studier, att få företag använder offentligt internationaliseringsstöd. Mindre och växande företag är dock ofta i behov av exportstöd för en framgångsrik etablering på den internationella marknaden. Bland de vanligaste problemen för småföretag som gör affärer utanför Sveriges gränser märks svårigheter att förstå regelverk, tullhantering och att hitta en lämplig samarbetspartner. Ett tydligt mål för handelsfrämjandet måste vara att fler små och medelstora företag ska delta i internationell handel. För att nå dit måste det offentliga främjandets verktyg måste också vara anpassade till de mindre företagens förutsättningar. Långsiktig och stabil finansiering är avgörande för att främjandet ska bli effektivt över tid, säger Daniel Wiberg.

Det finns givetvis mer att göra på skatteområdet. Till exempel tycker vi på Företagarna att det är viktigt att se över reglerna kring generationsskifte, det handlar bland annat om avskaffad trädaperiod. Även systemet för så kallade kvalificerade personaloptioner måste ses över, så som Moderaterna nu föreslår. 

Privat sjukvård behövs

Företagarna är också djupt kritiska till den vårdskatt som den rödgröna regeringen införde i somras och som straffar de företagare och anställda som genom privata sjukvårdsförsäkringar tar ett gemensamt ansvar för hälsofrämjande arbete. Var tionde anställd på svensk arbetsmarknad har en privat sjukvårdsförsäkring. Bland Företagarnas medlemmar har över hälften tecknat en sådan. Moderaterna borde återkomma med förslag om att ta bort denna straffskatt så fort som möjligt. Privat sjukvård hjälper till att minska de offentliga vårdköerna samtidigt som anställda kan komma tillbaka till arbete snabbare – det tjänar alla på.

Avgörande för långsiktig tillväxt och jobbskapande är förutsägbara villkor som underlättar och stödjer företagande. Även om det politiska läget tycks låst, finns det konkreta och kostnadseffektiva förslag för att förbättra företagsklimatet och skapa bättre förutsättningar för tillväxt och välfärd. Vilken budget som ligger till grund för nästa regerings arbete under kommande år kommer därmed ha stor påverkan på Företagarnas medlemmar och alla andra mindre och växande företag i Sverige.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap