headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Stockholm stad försvårar fettåtervinning

Genom att klassa spillfett, till exempel använd frityrolja och stekfett, som vanligt hushållsavfall har Stockholms stad skapat problem för restauranger och fettentreprenörer och försvårat återvinningsarbetet – allt i strid mot Naturvårdsverkets rekommendationer.

Spillfett är en restprodukt från matlagningen i restauranger, storkök och mataffärer. Genom att samla in spillfetter kan de återanvändas och bli en värdefull råvara. Användningsområdena är många, från biodiesel till plast, gummi och stearinljus. Rent praktiskt handlar det om att kunderna tömmer spillfettet i kärl som fettåtervinnarna tillhandahåller och byter ut med jämna mellanrum.

Christian Landqvist är vd på Svensk Fettåtervinning AB i Norrköping och tredje generationen i familjeföretaget. De har haft kunder i Stockholmsregionen i snart femtio års tid men brottas nu med följderna av beslutet från Stockholms stad i fjol om att klassificera spillfetter som hushållsavfall och lägga det under det kommunala avfallsmonopolet.

Stockholm har alltid varit lite av vår ”hemmaplan”, men nu är vi på sätt och vis utestängda på grund av att kommunen lagt fettåtervinningen i samma upphandling som vanligt hushållsavfall.

Spillfetter klassas som hushållsavfall

– Stockholm har alltid varit lite av vår ”hemmaplan”, men nu är vi på sätt och vis utestängda på grund av att kommunen lagt fettåtervinningen i samma upphandling som vanligt hushållsavfall. Men många av våra kunder vill fortsätta med oss eftersom den nya ordningen inte fungerar, trots att den skulle ha varit i gång för snart ett halvår sedan. Kunderna ringer till oss och frågar varför det inte fungerar, säger Christian Landqvist.

Spillfetter har en annan sammansättning än hushållsavfall, hanteras helt separat från andra avfallsfraktioner och har andra användningsområden. Det finns alltså inte några samordningsvinster med att lägga den ihop med den vanliga hushållsavfallshanteringen.

Ogenomtänkt av Stockholm

– Det verkar inte vara särskilt väl genomtänkt. De företag som håller på med vanligt hushållsavfall är inte intresserade av fettåtervinning. Och restaurangerna vill själva kunna välja vem som ska hämta deras spillfett och hur det ska hanteras – som de alltid gjort tidigare. Jag tror främst att det beror på att kommunen driver en linje där allt restaurangavfall ska anses vara jämförligt med hushållsavfall och därmed ingå i det kommunala renhållningsmonopolet. Om de skulle utelämna fettet som tidigare så går inte resonemanget ihop och fler avfallsslag hos restaurangerna riskerar att glida dem ur händerna. Så då kom vi i kläm helt enkelt, säger Christian Landqvist.

Inte hushållsavfall enligt Naturvårdsverket 

Svensk Fettåtervinning deltog inte i Stockholms stads upphandling. Huvudsakligen eftersom företaget inte delade stadens åsikt om att fettåtervinning verkligen omfattades av uppdraget och även om man gjort det så har ett litet nischat företag i praktiken ingen möjlighet att lämna något anbud vid sådana 

typer av upphandlingar. Vidare saknades uppdragsbeskrivning för insamling av spillfett i förfrågningsunderlaget och definitionen av fettavfall angav att det var fast avfall som samlas upp i 

fettavskiljare som avsågs. Gång på gång försökte bolaget förklara att fettåtervinning skiljer sig från hushållsavfallshantering men fick inte gehör. Kommunen hävdade att de gjorde rätt tolkning av lagen. Men i höstas kom Naturvårdsverket med sin nationella vägledning och slog fast att spillfetter inte ska betraktas som hushållsavfall och inte faller under kommunernas avfallsmonopol. Men Stockholm har inte backat.

Många av Svensk Fettåtervinning AB:s kunder i Stockholmsområdet kände inte till att deras samarbetspartner inte längre skulle få sköta återvinningen. De fick ingen tydlig information från det ansvariga kommunala bolaget Stockholm Vatten och situationen skapade förvirring.

Vad hade hänt om vi tagit bort våra tunnor i höstas trots att det inte fanns andra på plats? Skulle vi bara ta bort allt och lämna våra kunder sedan decennier i sticket?

Måste finnas tunnor

– Det blev bara märkligt. Vad hade hänt om vi tagit bort våra tunnor i höstas trots att det inte fanns andra på plats? Skulle vi bara ta bort allt och lämna våra kunder sedan decennier i sticket? Jag anser att man måste agera ansvarsfullt, som i vilken skilsmässa som helst. Om den som ska sköta detta på kommunens uppdrag inte får fram sina tunnor måste vi ta ansvar, även om staden och deras upphandlade entreprenörer inte uppskattar det.

För Svensk Fettåtervinning som har kunder i stora delar av landet står inte verksamheten och faller med Stockholm, även om det är en viktig region.

– Men det får ändå konsekvenser utanför staden och skulle fler följa Stockholms exempel så riskerar den här utvecklingen att förstöra den logistik som byggts upp under lång tid. Det finns för oss och andra återvinningsföretag som verkar över hela eller stora delar av landet, många nödvändiga praktiska och miljömässiga fördelar med att kunna bygga upp sin logistik kring avtal med restaurangkedjor och liknande som har likartad geografisk utbredning. Det omöjliggörs genom ett kommunalt monopol på spillfett, säger Christian Landqvist.

Varför laga det som inte är trasigt?

Företaget sticker inte under stol med att de har lidit ekonomisk skada av stadens agerande.

– Min farfar startade företaget i slutet på femtiotalet. Nu jobbar min grabb extra. Om jag inte ska kunna lämna över vill jag att det ska vara för att vi inte gjort ett bra jobb, inte för att kommunala tjänstemän som inte förstår verksamheten klassar spillfett som hushållsavfall. Man kan ju undra varför de ska laga det som inte är trasigt, avslutar Christian Landqvist.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap