headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vem vill bli rankad högst i Sverige?

Svenskt Näringsliv har så släppt sin ranking av kommunernas företagsklimat. Något som vi vet berör de flesta som arbetar med näringslivsfrågor i regionen.

Vi ser att många kommuner klättrat flertalet placeringar och några som rasat rakt ned i botten. Ingen undersökning är perfekt men den årliga mätningen är viktig och kommunerna bör ta resultatet på allvar som för andra liknande undersökningar är långsiktiga förbättrings- eller försämringstrender viktigare än resultatet för ett enskilt år. För att få en nyanserad bild av läget i kommunen bör politiker och tjänstemän komplettera rankingen med andra undersökningar. Men det mest avgörande är att de själva träffar lokala företagare och diskuterar kommunens styrkor och svagheter.

Många kommuner i länet arbetar redan idag på ett bra sätt för att förbättra företagsklimatet men det finns fortfarande flera områden där vi på Företagarna vill se ytterligare förbättring för att stärka småföretagens möjligheter att skapa ännu fler jobb. Det kan ses som en checklista för politiker och tjänstemän i hela länet:

  • Sätt upp konkreta mål för att på så sätt vässa den kommunala servicen gentemot företag. Nya regler ska anpassas efter de små företagen – inte tvärtom. Kommuner bör alltid göra en konsekvensanalys kring vad nya regler innebär för framförallt de mindre företagen.

 

  • De avgifter som tas ut för olika tillstånd ska vara transparenta och tydliga. Alla kommuner bör införa en modell där tillsynsavgifter tas ut efter faktiskt genomförd kontroll, likt Rättviksmodellen.

 

  • Alla kommuner bör erbjuda en lotsfunktion där samordning sker kring enskilda företagsärenden som kräver kontakt med flera olika myndigheter. I den mån det är möjligt bör kommuner även samordna tillsynen för att underlätta för företagaren, så att till exempel miljöfarlig verksamhet och alkoholtillsyn sker vid samma tidpunkt.

 

  • Alla kommuner bör införa en tjänstegaranti om att fatta beslut om tillstånd och bygglov inom en viss tid, samt att tillståndsavgiften minskas eller efterskänks om kommunen inte uppfyller garantin.

 

  • Många små företag upplever problem med osund konkurrens från det offentliga. Alla kommuner bör se över sin verksamhet och säkerställa att konkurrensen är rättvis och sker på lika villkor. Den kommunala upphandlingen ska anpassas för de mindre företagen som idag ofta avstår att lämna anbud på grund av krångel och för stora kontrakt.

Allting kan alltid bli bättre och det är när kommuner samverkar med näringslivet som de största hindren lättast kan övervinnas. De stora bolagsetableringarna i länet är viktiga och vi ska såklart fira och uppmärksamma etableringar, likt Facebook i Luleå. Glöm bara inte bort att 98 procent av Norrbottens företag drivs småföretagare med färre än 20 anställda. För att dessa företag ska ges största möjlighet att växa är det avgörande med en god småföretagarpolitik med enkla beslutsvägar, så att de kan fortsätta att skapa 4 av 5 jobb, bidra till vår gemensamma välfärd, framtida tillväxt och bygga vårt samhälle. Norrbotten är helt enkelt ett småföretagarlän! Den insikten måste sitta i väggarna i alla våra 14 kommunhus - från Piteå och hela vägen upp till Kiruna.

Lars Lindberg, regionchef Företagarna Norrbotten

Jenny Frank, regionsamordnare Företagarna Norrbotten 

Lars.jpgJenny.jpg4_av_5_jobb_badge (1).jpg

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap