För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vi ställer ChatGPT mot väggen

Publicerad 2 apr 2023
Kan alla företagare använda OpenAI:s ChatGPT och kan den skriva din årsredovisning åt dig? I den här intervju får du veta allt du behöver innan du förlitar dig blint på den sensationella textroboten.
Bilden är gjord av OpenAI:s bildverktyg.

Att utföra intervjuer är något som man lär sig tidigt på journalistikutbildningen. Man intervjuar kursare, personer på torget, skolpersonal och andra lokala aktörer. I arbetslivet ska en reporter sedan kunna intervjua allt ifrån brottsoffer till politiker och idrottsprofiler. Men det är sällan en intervju görs mellan en reporter och en bot. Nu har jag provat göra det också. Nedan följer en fråga-svar intervju med chattroboten som förser hela världen med ai-genererade texter.

Svaren är inte korrigerade, men de är kortade. Boten listar fem punkter till varje fråga. Här har vi bara tagit med de tre första punkterna för att läsaren ska slippa bläddra förbi allt för mycket text.

Hur kan företagare använda ChatGPT?                                        

Företagare kan använda ChatGPT på flera olika sätt. Här är några exempel:

 1. Kundtjänst: Företagare kan använda ChatGPT som en virtuell kundtjänstrepresentant. ChatGPT kan hjälpa kunder med enklare frågor och problem, och vid behov hänvisa dem till en mänsklig representant. Detta kan frigöra tid för kundtjänstpersonal att fokusera på mer komplexa ärenden.
 2. Marknadsföring: Företagare kan använda ChatGPT som en marknadsföringskanal. ChatGPT kan användas för att skicka meddelanden till potentiella kunder eller befintliga kunder, till exempel för att bjuda in dem att delta i en kampanj eller att ge dem information om nya produkter.
 3. Dataanalys: Företagare kan använda ChatGPT för att analysera stora mängder data, till exempel genom att mata in kundfeedback eller sociala medieinlägg. ChatGPT kan hjälpa till att identifiera mönster och trender som företaget kan använda för att förbättra sina produkter eller tjänster.

Det är viktigt att notera att användningen av ChatGPT bör balanseras med en medvetenhet om användarnas integritet och att företaget följer relevanta lagar och bestämmelser.

Vilka risker finns när företagare använder ChatGPT?

Det finns flera risker som företagare bör vara medvetna om när de använder ChatGPT. Här är några av de vanligaste riskerna:

 1. Förlust av mänsklig kontakt: Om företagare ersätter mänsklig interaktion helt med ChatGPT kan det leda till att kunder känner sig bortkopplade och missförstådda. Det är viktigt att hitta en balans mellan användningen av ChatGPT och en personlig interaktion med kunderna.
 2. Kvaliteten på svar: ChatGPT är en automatiserad teknologi och kan inte garantera samma kvalitet på svar som en mänsklig representant. Det är viktigt att säkerställa att ChatGPT är tränad och anpassad för att ge korrekta och relevanta svar på kundfrågor.
 3. Dataintegritet och sekretess: När företagare använder ChatGPT, samlar teknologin in och bearbetar ofta personlig information från kunderna. Det är viktigt att säkerställa att kundernas data hanteras på ett säkert och integritetsskyddat sätt.

Det är viktigt för företagare att vara medvetna om dessa risker och arbeta för att minimera dem genom att använda teknologin på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Om ChatGPT inte används på ett tillfredsställande sätt kan det skada kundernas förtroende för företaget. Det är viktigt att vara öppen och transparent om användningen av teknologin och se till att den används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Vilka branscher är mest lämpade att använda ChatGPT?

ChatGPT kan potentiellt användas i en mängd olika branscher och verksamheter, men det finns vissa branscher som kan ha särskilt stor nytta av teknologin. Här är några exempel:

 1. Kundtjänst: ChatGPT kan användas som en virtuell kundtjänstrepresentant i olika branscher, till exempel inom detaljhandeln, finansiella tjänster, telekommunikation och resebranschen.
 2. E-handel: ChatGPT kan användas för att ge personliga rekommendationer till kunder, svara på frågor om produkter och leveranser, och hjälpa till med problem som kan uppstå under köpprocessen.
 3. Hälsa och sjukvård: ChatGPT kan användas för att besvara allmänna frågor om hälsa och sjukvård, till exempel rörande symptom och behandlingar. Teknologin kan också användas för att hjälpa patienter att boka läkartider och påminna om medicinering.

Det är viktigt att notera att teknologin är fortfarande under utveckling och användningen av ChatGPT kan vara lämpligare för vissa branscher än för andra, beroende på dess specifika behov och utmaningar.

Vilka branscher är minst lämpade att använda ChatGPT?

Även om ChatGPT kan användas i en mängd olika branscher och verksamheter, så finns det vissa branscher som kan vara mindre lämpliga för att använda teknologin. Här är några exempel:

 1. Branscher som kräver hög grad av mänsklig interaktion: Branscher där kundrelationer och personlig service är särskilt viktiga, som till exempel inom lyxhotell, högklassiga restauranger, och personliga shoppingupplevelser, kan ha svårt att ersätta mänsklig interaktion med teknologi.
 2. Branscher med höga säkerhetskrav: Branscher som kräver hög grad av säkerhet och sekretess, till exempel inom bank och finansiella tjänster, kan ha svårt att använda ChatGPT på grund av risken för dataintrång och identitetsstöld.
 3. Branscher som kräver hög grad av specialisering: Branscher som kräver hög grad av specialiserad kunskap och erfarenhet, som till exempel läkare, advokater och ingenjörer, kan ha svårt att använda ChatGPT som en ersättning för mänsklig expertis.

Det är viktigt att notera att även om ChatGPT kanske inte är lämplig för vissa branscher, så kan teknologin fortfarande användas för att automatisera rutinmässiga uppgifter och förbättra effektiviteten och produktiviteten inom dessa branscher.

Kan företagare spara pengar genom att använda ChatGPT?

Ja, företagare kan potentiellt spara pengar genom att använda ChatGPT på flera sätt:

 1. Automatisering av uppgifter: Genom att använda ChatGPT för att automatisera rutinmässiga uppgifter, kan företag minska behovet av manuellt arbete och därmed spara på arbetskraftskostnader.
 2. Förbättrad effektivitet: Genom att använda ChatGPT för att hantera en större volym av kundinteraktioner och andra uppgifter, kan företag effektivisera sin verksamhet och därmed öka produktiviteten och minska kostnaderna.
 3. Bättre kundupplevelse: Genom att använda ChatGPT för att erbjuda snabbare och mer responsiv kundtjänst, kan företag förbättra kundupplevelsen och därmed öka kundlojaliteten och försäljningen.

Det är viktigt att notera att kostnadsbesparingar inte är garanterade när man använder ChatGPT, och att det kan finnas initiala kostnader för att implementera teknologin. Dessutom kan det finnas vissa risker och utmaningar för företag som använder ChatGPT, så det är viktigt att undersöka och bedöma fördelarna och riskerna innan man bestämmer sig för att implementera teknologin.

Riskerar anställda att förlora jobbet på grund av ChatGPT?

Det är möjligt att anställda kan förlora jobbet på grund av införandet av ChatGPT i vissa verksamheter. Om företag använder ChatGPT för att ersätta mänskliga anställda i rutinmässiga uppgifter, kan det leda till att vissa anställda inte längre behövs.

Det är viktigt att notera att användningen av ChatGPT inte alltid innebär att anställda kommer att förlora jobbet. Istället kan teknologin användas för att frigöra anställda från rutinmässiga uppgifter så att de kan fokusera på mer högkvalitativa och strategiska arbetsuppgifter.

Företag som planerar att införa ChatGPT i sin verksamhet bör överväga de potentiella konsekvenserna för sina anställda och vidta lämpliga åtgärder för att minimera negativa effekter. Det kan innebära att erbjuda utbildning och utveckling för anställda för att ta på sig mer kvalificerade arbetsuppgifter, att genomföra en gradvis införande av teknologin eller att samarbeta med anställda för att hitta lösningar som gynnar både verksamheten och de anställda.

Kan ChatGPT skriva texter till sociala medier?

Ja, ChatGPT kan användas för att skriva texter till sociala medier. Med hjälp av ChatGPT kan företag generera automatiserade sociala medieinlägg, svar på kommentarer, inlägg i grupper och andra liknande uppgifter.

Fördelarna med att använda ChatGPT för att skriva sociala medieinlägg är att det kan spara tid och arbetskraft för företag, samtidigt som det kan hjälpa till att öka produktiviteten och effektiviteten. ChatGPT kan också användas för att generera innehåll för olika sociala medieplattformar, som Twitter, Facebook och LinkedIn, och anpassa innehållet till olika målgrupper.

Det är dock viktigt att notera att det automatiska genererade innehållet kan ha begränsningar, eftersom det inte alltid kan förstå kulturella nyanser, humoreller kontext. Företag bör därför noga övervaka och granska innehållet som genereras av ChatGPT innan det publiceras på sociala medier. Detta säkerställer att innehållet är lämpligt och engagerande för målgruppen och att det representerar företaget på ett professionellt sätt.

Kan ChatGPT skriva årsredovisningar?

Även om ChatGPT-tekniken har förmågan att generera text av hög kvalitet och i stort sett kan producera texter på vilket ämne som helst, så är det inte rekommenderat att använda ChatGPT som den enda metoden för att skriva en årsredovisning.

Årsredovisningar är komplexa dokument som kräver djup förståelse av ekonomiska termer och redovisningsprinciper. De måste också följa specifika riktlinjer och standarder som är utformade för att säkerställa att de ger en korrekt och fullständig bild av företagets finansiella ställning.

Med det sagt kan ChatGPT-tekniken användas som ett verktyg för att hjälpa till med vissa delar av processen att skapa en årsredovisning. Till exempel kan ChatGPT användas för att generera texter för sektioner som inte kräver en djup förståelse av ekonomi, såsom företagets historia eller beskrivning av produkter eller tjänster. Men när det kommer till de mer tekniska och ekonomiska delarna av årsredovisningen, är det bäst att använda en erfaren revisor eller redovisningsexpert för att säkerställa att dokumentet uppfyller de krav som ställs.

Sammanfattningsvis kan ChatGPT-tekniken användas som ett hjälpmedel för att skriva årsredovisningar, men det är inte lämpligt att använda den som den enda metoden för att skriva en årsredovisning.

Vad kan ChatGPT inte göra?

Även om ChatGPT-tekniken är mycket avancerad och kan generera högkvalitativ text på ett brett spektrum av ämnen, finns det vissa begränsningar för vad den kan göra. Här är några exempel på vad ChatGPT inte kan göra:

 1. ChatGPT kan inte ersätta människors kreativitet, originalitet och mänsklig interaktion: ChatGPT är en textgenereringsteknik och saknar förmågan att interagera med människor på samma sätt som en annan människa. Det kan inte förstå eller tolka känslomässiga subtiliteter, och det kan inte svara på omedelbara behov eller förändrade omständigheter.
 2. ChatGPT kan inte göra egna slutsatser: ChatGPT kan inte göra egna slutsatser eller analysera information på samma sätt som en människa kan. Det är begränsat till att generera text baserat på den information som den har matats.
 3. ChatGPT kan inte producera perfekta texter: Precis som människor kan ChatGPT göra fel eller generera texter som inte är helt korrekta eller lämpliga. Det är alltid viktigt att granska och redigera texter som genereras av ChatGPT för att säkerställa deras kvalitet och lämplighet.

 

Fler nyheter från Företagarna