podcast news play företagaren I media förmån
Vad är ett avtal?

Vad är ett avtal?

Varje företagare ingår nästan dagligen olika typer av avtal. Det är en av de vanligaste formerna av juridiska handlingar och styr avtalsförhållandet.

Vad är ett avtal?

Ett avtal reglerar parternas överenskommelse men är inte alltid en fullständig reglering av villkor och påföljder. Vissa avtal upprättas genom så kallade standardavtal som ofta är utformade för en bransch. Avtal kan också ingås muntligen.

Exempel på avtalstyper är köp, hyra och pant. Vissa regler om avtal kan vara lagreglerade och tvingande, andra kan vara möjliga att göra enskilda överenskommelser om.

Avtalsbrott och tvister

Det kan uppkomma många tvistefrågor mellan parterna när det gäller ett avtal.

En av de första frågorna är om ett avtal överhuvudtaget skrivits och i så fall, när? Förenklat kan man säga att avtal ingås genom att den ena parten ger ett anbud och den andra parten accepterar anbudet. Det finns dock andra varianter där avtal kommer till stånd vid andra tidpunkter.

Har avtalet ingåtts av någon som har rätt att teckna avtal för företagets räkning? Vissa personer kan genom sin ställning i företaget ha en så kallad ställningsfullmakt och därigenom binda företaget. En säljare som upprepade gånger, utan invändning från företaget, tecknar order erhåller också en sorts fullmakt genom passivitet från företagets sida.

Ett avtal kan vara oklart eller ofullständigt. I sådana fall måste man fastställa vilka tolkningsdata som har relevans. Man kan ibland utgå från det material som finns, avtalets lydelse, vad som inträffat vid avtalets träffande och de förhandlingar som föregått avtalet.

I många fall har parterna inte förutsett situationen eller helt enkelt lämnat frågan öppen. Avtalet måste då "fyllas ut". Hur detta ska gå till beror på vilken typ av avtal det rör sig om. För vissa typer av avtal finns tvingande lagregler och i andra situationer kan till exempel handelsbruk eller sedvänja användas.

Andra frågeställningar som kan uppstå är om avtalet kan ogiltigförklaras. Kan det till exempel sägas upp? Hur förändras villkoren i ett ingånget avtal som löper under flera år?

Ovanstående exempel är ett axplock av vad som kan vara upprinnelsen till en tvist mellan olika parter.

Läs också: Frågor och svar om avtal

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.