För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter
Företagarnas jurist Olivia Andersson. Foto: Oskar Omne.

Striktare krav när medarbetare skadar sig vid hemarbete

Vad gäller när en arbetstagare som jobbar hemifrån skadar sig under arbetstid? Företagarnas jurist Olivia Andersson har koll på de senaste rättsfallen.

En arbetsskada riskerar att orsaka konsekvenser för både arbetstagaren och arbetsgivaren. För arbetstagaren kan skadan i värsta fall innebära långvariga hälsoproblem och förlust av arbetsförmåga. För arbetsgivaren kan den resultera i ökade kostnader och personalbrist.

Den som arbetar i Sverige är försäkrad mot arbetsskada enligt arbetsskadeförsäkringen, som är en del av socialförsäkringen. Arbetsskadeförsäkringen innebär att en arbetstagare som drabbats av en arbetsskada kan få ekonomisk ersättning från Försäkringskassan för nödvändiga tandvårdskostnader eller livränta vid bestående nedsättning av förmågan att skaffa sig inkomst.

En arbetsskada är en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet och kan bestå av både fysiska och psykiska besvär.

Men var går egentligen gränsen för arbetsskada – och vad gäller när arbetstagare som arbetar hemifrån skadar sig under arbetstid?

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i två rättsfall prövat frågan om arbetsskada i hemmet. Båda fallen handlar om arbetstagare som drabbats av tandskador genom olyckor i hemmet.

Ingen arbetsskadeersättning

I det ena fallet hade skadan orsakats genom en krock med arbetstagarens barn, och i det andra fallet hade skadan uppstått genom en sammanstötning med arbetstagarens hund. HFD konstaterar att för att en skada som orsakats av en olycka i hemmet ska betraktas som en arbetsskada krävs att två kriterier är uppfyllda: dels att olyckan inträffat under tiden som arbetstagaren utfört arbete, dels att olyckan till övervägande del har orsakats i arbetet och inte i privatlivet. I båda fallen gjorde HFD bedömningen att ingen arbetsskadeersättning skulle utgå till arbetstagarna.

Vid bedömningen om skadan är en arbetsskada blir sambandet mellan skadan och arbetet avgörande. Av rättsfallen kan utläsas att bedömningen kan bli striktare när arbetstagare skadar sig under arbete i hemmet än på arbetsplatsen.

Finns undantag

Det är inte enbart skada som uppkommit genom olycksfall i arbetet som betraktas som arbetsskada, även skada som inträffat under färd i arbetet eller på väg till eller från arbetet kan betraktas som arbetsskada, så kallade färdolycksfall.

En skada som skett till följd av en olycka på väg till eller från arbetet kan betraktas som arbetsskada under vissa förutsättningar. För att skadan ska kunna betraktas som en arbetsskada krävs att arbetstagaren tagit den väg som denne vanligtvis tar till arbetet. I de fall arbetstagaren avviker från den vanliga vägen till eller från arbetet, exempelvis för att uträtta privata ärenden, omfattas arbetstagaren däremot inte av arbetsskadeförsäkringen vid eventuella olycksfall. Det finns dock vissa undantag som utvecklats genom rättspraxis.

I de fall arbetstagare avviker för att hämta eller lämna barn på förskola i samband med färden till eller från arbetet, eller en omväg tas på grund av samåkning till eller från arbetet, kan olyckor betraktas som färdolycksfall och därmed arbetsskada. En bedömning om en skada är en arbetsskada behöver göras i varje enskilt fall.

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.