För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad betalar jag i skatt när jag säljer mitt fåmansföretag?

Vad ska du betala i skatt när du säljer eller ger bort ditt fåmansföretag och hur hanteras 3:12-reglerna i praktiken? Här hittar du svaren.

I detta kapitel: Vad betalar jag i skatt när jag säljer mitt fåmansföretag?Vad betalar jag eller mottagaren i skatt när jag ger bort mitt fåmansföretag?, Hur hanteras 3:12-reglerna i praktiken?

5.1 Vad betalar jag i skatt när jag säljer mitt fåmansföretag?

Du får från den köpeskilling som du får först dra bort omkostnadsbeloppet (det du köpt aktierna för, ev. varaktiga tillskott t.ex. ovillkorade aktieägartillskott och försäljningskostnaderna). Då får du fram kapitalvinsten som ska beskattas.

Lite kortfattat innebär 3:12-reglerna att om du eller närstående varit aktiva på sådant sätt att aktierna är kvalificerade andelar kommer vinsten du gör vid försäljningen först till den del vinsten motsvarar gränsbeloppet att beskattas med 20 procent. I avsnittet Så räknar du ut din utdelning (gränsbelopp för kapitalbeskattning enligt 3:12-reglerna) kan du läsa om hur du kan räkna fram gränsbeloppet. Resterande vinst kommer att beskattas som inkomst av tjänst (cirka 30-57 procent i skatt) upp till att du och dina närstående skattat i inkomst av tjänst för kapitalvinster från bolaget de senaste fem åren för 100 inkomstbasbelopp och därefter som inkomst av kapital (30 procent i skatt).

Det finns några olika sätt att undvika att bli beskattad för kapitalvinsten som inkomst av tjänst enligt 3:12-regelrna. Företagaren kan ha verksamheten i ett dotterföretag till det AB som företagaren ägare aktier i. När företagarens AB sedan säljer sitt dotterföretag hamnar vinsten obeskattad i företagarens AB. Alternativt att om företagaren äger det AB som verksamheten är i säljs verksamheten, s.k. inkråmsöverlåtelse. Företagaren har sedan förhoppningsvis ett AB med vinst i som kan tas ut som t.ex. lön, direktpension eller utdelning.

Om företagaren eller närstående inte är verksamma i betydande omfattning i annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag under fem beskattningsår efter att ha sålt dotterföretaget eller verksamheten kan företagaren sedan likvidera sitt AB eller sälja det och vinsten kommer att beskattas som vid försäljning av aktier i onoterade företag d.v.s. med 25 procent i skatt. Detta kallas ibland för trädabolag eller 5/25-bolag, eftersom bolaget ligger i träda (inte har någon verksamhet) respektive att en försäljning av aktierna efter 5 år ger en skatt på 25 procent.

För att underlätta ägarskiften (t.ex. generationsskiften) i de fall då annan närstående än make/maka, t.ex. barn eller syskon, driver samma eller likartad verksamhet i annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag (verksamhetsföretaget) gäller fr.o.m. 1 juli 2019 ett undantag från definitionen om kvalificerade andelar. För att få tillämpa undantaget gäller att samtliga nedanstående villkor uppfylls

  1. andelsägaren eller dennes make varken direkt eller indirekt har ägt andelar i verksamhetsföretaget under beskattningsåret,
  2. andelsägaren eller någon annan närstående än den aktiva närstående under minst fem av de sju beskattningsåren närmast före det beskattningsår då överlåtelsen sker har varit verksam i betydande omfattning i verksamhetsföretaget eller i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som har bedrivit samma eller likartad verksamhet som verksamhetsföretaget, och
  3. det inte finns särskilda skäl för att andelen ändå ska anses kvalificerad.

Regeln ovan har tillkommit för att det inte ska vara högre skatt när företag överlåts inom familjen än om det överlåts till utomstående.

5.2 Vad betalar jag eller mottagaren i skatt när jag ger bort mitt fåmansföretag?

När det är fråga om en gåva så kommer du inte att kunna dra av ev. förlust och inte heller kommer gåvomottagaren att beskattas. Men detta förutsätter att gåva lämnats frivilligt och att det funnits en gåvoavsikt.

Om du däremot ger bort dina aktier i fåmansföretaget som ersättning för ett utfört arbete kan det ses som en arbetsinkomst som ska beskattas som inkomst av tjänst av mottagaren. Detta kallas för renumeratorisk gåva. Det gäller därför att kunna förklara gåvoavsikten, t.ex. att aktierna ges bort som en del i ett generationsskifte.

5.3 Hur hanteras 3:12-reglerna i praktiken?

Inför beslut om utdelning från sitt fåmansföretag räknar företagaren (eller redovisningskonsult eller annan som hjälper företagaren med detta) ut hur mycket som kommer att beskattas som inkomst av kapital. Viktigt att komma ihåg är att många som omfattas av dessa regler inte tar utdelning varje år eller bara upp till gränsen för hur mycket som blir kapitalbeskattad utdelning, resterande vinst används eller sparas i företaget.

Fåmansföretaget lämnar kontrolluppgift till Skatteverket om utdelning på blanketten KU 31. I samband med inkomstdeklarationen lämnar fåmansföretagaren i blanketten K10 uppgifter om sitt aktieinnehav, ev. utdelning m.m. och väljer där om förenklingsregeln eller huvudregeln ska användas för att beräkna hur mycket som ska beskattas som kapitalinkomst. Om företagaren tagit lägre utdelning än utrymmet för kapitalbeskattad utdelning (årets gränsbelopp) får företagaren spara det till nästa år.

Inför en försäljning av aktierna i fåmansföretaget är det för företagaren ofta aktuellt att hitta en lösning som är anpassad till reglerna för att få så låg beskattning som möjligt. Detta kan ske t.ex. genom att sälja verksamheten och ha kvar aktierna till de inte längre är kvalificerade för beskattning enligt 3:12-reglerna.

 

Gå till nästa kapitel: Särregler för delägare av fåmansföretag och fåmanshandelsbolag som inte gäller utdelning eller kapitalvinst