För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Särregler för delägare av fåmansföretag och fåmanshandelsbolag som inte gäller utdelning eller kapitalvinst

Här beskrivs de särregler för delägare som inte gäller utdelning eller kapitalvinst.

6.1 Särregler för delägare av fåmansföretag och fåmanshandelsbolag som inte gäller utdelning eller kapitalvinst

Även i vissa andra fall ha lagstiftaren ansett att företagare och deras närstående genom sitt bestämmande inflytande kan få otillbörliga fördelar ur skattesynpunkt. Därför har det skapats specialregler även i några fall som inte gäller utdelning m.m. och kapitalvinst från fåmansföretaget. Dessa är dock till för att förmåner m.m. från företaget ska beskattas. 

6.1.1  Förmån av utbildning m.m.

Anställda kan få skattefri utbildning eller annan åtgärd som är av betydelse för att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta om hen blivit eller löper risk att inom fem år bli arbetslös på grund av omstrukturering, personalavveckling eller liknande i arbetsgivarens verksamhet. Detta även om fortsatt arbete inte kommer bli hos arbetsgivaren. Företagsledare eller delägare i fåmansföretag och deras närstående kan inte från fåmansföretaget få sådan skattefri utbildning eller åtgärd utan en sådan förmån kommer att förmånsbeskattas

6.1.2  Inget avdrag för framtida substansminskning

Om en fastighetsägare genom ett skriftligt avtal har upplåtit rätt till utvinning av naturtillgångar och har fått betalt för framtida utvinning, ska avdrag göras för belopp som sätts av i räkenskaperna för framtida substansminskning. Detta gäller dock inte om upplåtelseavtalet har ingåtts mellan varandra närstående personer eller mellan näringsidkare i intressegemenskap. Som närstående till en fysisk person räknas i dessa fall också fåmansföretag och fåmanshandelsbolag där den fysiska personen eller någon närstående till honom är företagsledare eller, direkt eller indirekt, äger andelar.

6.1.3 Underprisöverlåtelse bara möjligt under vissa ytterligare förutsättningar

För att det inte ska vara möjligt att kringgå reglerna om beskattning av utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag med hjälp av reglerna om underprisöverlåtelser finns särregler som ska hindra t.ex. att tillgångar förs över till underpris utan uttagsbeskattning från ett fåmansföretag till ett företag vars andelar inte omfattas av reglerna i 57 kap. IL. Detta innebär att då fysiska personer eller företag där någon andel är kvalificerad enligt fåmansföretagsreglerna ska överlåta verksamhet, verksamhetsgren eller tillgångar till underpris så krävs att i förvärvande företag måste motsvarande andel av samtliga andelar i det förvärvande företaget vara kvalificerad för att överlåtaren med stöd av reglerna om underprisöverlåtelser ska undgå uttagsbeskattning. 

6.1.4 Ingen avdragsrätt för ränteutgifter på vinstandelslån

Fåmansföretag får inte dra av vinstandelsränta till den del den betalats till någon som är andelsägare i företaget, är företagsledare i företaget, är närstående till någon som är andelsägare eller företagsledare eller på annan grund har sådan intressegemenskap med företaget.

6.1.5 Avskattning av fastighet som använts som bostad

När fåmansföretag avyttrar andelar i ett företag som äger en fastighet vilken använts som bostad av en delägare eller närstående finns en särskild avskattningsregel. Den innebär att företaget får anses ha avyttrat och därefter åter förvärvat fastigheten för ett pris motsvarande marknadsvärdet. Fastigheten får genom avskattningen en ny anskaffningsutgift i alla inkomstskattehänseenden. Av praktiska skäl ska avskattningen avse hela fastigheten, även om inte alla andelar i det avyttrade företaget avyttras.

6.1.6 När en fastighet eller andel är lagertillgång

Även i reglerna om s.k. byggmästarsmitta så finns särregler när köparen(förvärvaren) eller dennes make är företagsledare i ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag och fastigheten skulle ha varit en lagertillgång i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter om den hade förvärvats av företaget. Det innebär att den/de förvärvade fastigheterna blir lagertillgång även hos köparen (förvärvaren).

6.1.7 Begränsning i avdragsrätten för övertagen aktiefålla vid kvalificerade fusioner och fissioner

Om det övertagande företaget är ett fåmansföretag vid utgången av det beskattningsår då fusionen (sammanslagning av AB) eller fissionen (delning av AB) genomförs eller om det överlåtande företaget var ett fåmansföretag vid ingången av beskattningsåret före det sista beskattningsåret, krävs att det övertagande företaget ägde mer än 90 procent av andelarna i det överlåtande företaget vid den sistnämnda tidpunkten för avdrag för kapitalförluster på delägarrätter (den s.k. aktiefållan d.v.s. förluster på aktier bara dras av mot vinster på aktier resterande förlust sparas till nästkommande år).

6.1.8 Utskiftning vid ombildning av en ekonomisk förening till aktiebolag

Om den ekonomiska förening som skiftar ut aktierna är ett fåmansföretag, enligt huvuddefinitionen av fåmansföretag eller för att delägarna ska ses som en delägare för att de är aktiva i betydande omfattning, ska utskiftade aktier behandlas som utdelning.

6.1.9 Delvis delning av AB (partiella fissioner)

Särskilda regler om hur aktier (andelar) mottagna ska hanteras vid beräkning av kapitalvinst enligt genomsnittsmetoden och för beräkning av tjänstebelopp för utdelning och tjänstebelopp för kapitalvinst för mottagna kvalificerade andelar.

6.1.10 Framskjuten beskattning av andelsbyten

När reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten ska tillämpas finns särskilda regler bl.a. för beräkning av kapitalbeloppet och tjänstebeloppet och beskattning av andelsbytet när den avyttrade andelen är kvalificerad andel. Dessa tillämpas t.ex. då en fåmansföretagare byter sina aktier i fåmansföretaget mot aktier i ett annat företag som inte är fåmansföretag.

6.1.11 Avyttring av andelar i svenska handelsbolag

Vid avyttring av en andel i ett handelsbolag som, direkt eller indirekt, äger en delägarrätt som skulle ha ansetts som en kvalificerad andel om den ägts direkt av den fysiska personen ska den del av vinsten som motsvarar delägarrättens marknadsvärde i förhållande till ersättningen för andelen i handelsbolaget tas upp som inkomst av tjänst.

6.1.12 Avdrag för pensionssparande

Utdelningar och kapitalvinster som beskattas som inkomst av tjänst enligt fåmansföretagsreglerna får som huvudregel inte användas som avdragsgrundande inkomst vid beräkning av pensionsavdrag. Dock får Skatteverket medge att de används vid pensionsavdrag för den som upphört med driften och som inte har skaffat sig ett betryggande pensionsskydd under verksamhetstiden.

6.1.13 Familjebeskattning

Om ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag betalar ersättning för arbete som utförs av företagsledarens eller företagsledarens makes barn under 16 år, ska ersättningen tas upp av den av makarna som har den högsta inkomsten från företaget. Om makarna har lika stor inkomst från företaget, ska den äldsta maken ta upp ersättningen.

Om barnet har fyllt 16 år, ska barnet ta upp ersättningen till den del den är marknadsmässig. För överskjutande del tillämpas första stycket.

Om den ena maken är företagsledare i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag och den andra maken inte är företagsledare där, ska den make som inte är företagsledare ta upp ersättning för arbete som den maken utför i företaget till den del den är marknadsmässig. Överskjutande del ska tas upp av företagsledaren.

För delägare i fåmanshandelsbolag gäller motsvarande regler för beskattning av lön till barn och make. Till den del inkomsten motsvarar skälig avkastning på kapitalinsatsen i bolaget ska den tas upp hos delägaren. Resterande del ska tas upp hos företagsledaren. 

6.1.14 Grundavdraget beräknas med utan hänsyn till beskattning enligt 3:12

Inkomst av tjänst enligt fåmansföretagsreglerna ska inte tas med vid beräkningen av grundavdrag. Vidare ska vid beräkningen de allmänna avdragen minskas med sådana avdrag som på grund av dispens för pensionsavdrag är grundat på utdelningar och kapitalvinster som beskattas som inkomst av tjänst enligt fåmansföretagsreglerna.

Gå till nästa kapitel: Äger jag aktier i ett fåmansföretag?