För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Äger jag aktier i ett fåmansföretag?

Så här gör du om du äger aktier i ett fåmansföretag.
 1. Är aktierna upptagna till handel på en reglerad marknad (t.ex. är börsnoterat) eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)?

  a. Ja => företaget är inget fåmansföretag
  b. Nej => gå vidare till punkt 2

 2. Är bolaget ett privatbostadsföretag (d.v.s. verksamheten till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget, eller uteslutande eller så gott som uteslutande består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla garage eller någon annan för deras personliga räkning avsedd anordning i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget)?

  a. Ja => företaget är inget fåmansföretag
  b. Nej => gå vidare till punkt 3

 3. Är bolagets näringsverksamhet uppdelad på verksamheter som är oberoende av varandra och där en fysisk person genom innehav av aktier, genom avtal eller på liknande sätt har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhet och självständigt kan förfoga över dess resultat?

  a. Ja => gå vidare till punkt 5
  b. Nej => gå vidare till punkt 4

 4. Äger fyra eller färre delägare[1] aktier som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget?

  a. Ja => gå vidare till punkt 6
  b. Nej => gå vidare till punkt 5

 5. Företaget som du äger aktier i uppfyller inte definitionen av ett fåmansföretag. Dock kan fåmansföretagsreglerna tillämpas på utdelning och kapitalvinst om flera ägare är aktiva och påverkar vinstgenereringen som t.ex. i många konsultbolag. Fåmansföretagsreglerna om utdelning och kapitalvinst ska tillämpas då flera delägare ska anses som en enda delägare, om de själva eller genom någon närstående är eller under något av de fem föregående beskattningsåren har varit verksamma i betydande omfattning i

  a. företaget eller i ett av företaget helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägt fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag,
  b. ett företag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, äger företaget, eller
  c. ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägs av ett sådant företag som avses i b.

 6. Du äger aktier i ett fåmansföretag och ska då tillämpa de regler som finns i 56 och 57 kap inkomstskattelagen för utdelning, kapitalvinst m.m. För att du ska beskattas för utdelning och kapitalvinst enligt reglerna i 57 kap krävs att ditt ägande är ett s.k. kvalificerat innehav.

 

[1] En person och hens närstående (närståendekrets) anses som en delägare. Prövningen ska göras med utgångspunkt från den äldste personen och därefter i fallande åldersordning. En person som inräknats i en närståendekrets ska inte medräknas i någon ytterligare krets. Med närstående menas make, förälder, mor- och farförälder, avkomling (barn, barnbarn m.fl.) och avkomlings make, syskon och syskons make och avkomling och dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i. Styvbarn och fosterbarn räknas som avkomling. Sambor räknas som närstående om de tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft gemensamma barn.

 

Gå till nästa kapitel: Ska jag betala skatt enligt 3:12-reglerna på utdelning från aktier i fåmansföretag?