För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag

Publicerad 15 jan 2024
Företagarna tillstyrker bland annat att kompensera personer 1957 för den uteblivna skattesänkning som var en effekt av ändringen av riktåldern för pension.

Läs remissyttrandet som pdf.
I promemorian finns förslag om hur kompensation till personer födda 1957 ska utformas, hur handläggningen ska gå till och vilka förfaranderegler som i övrigt ska gälla. Det föreslås att kompensationen ska vara skattefri och att storleken på kompensationen ska vara baserad på individens fastställda förvärvsinkomst och kommunalskattesats för 2023. Totalt beräknar regeringen att kompensationen kommer att omfatta 3,2 miljarder kronor. De nya bestämmelserna om kompensation föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Promemorian innehåller även förslag om att personer födda 1959 får rätt till förhöjt grundavdrag 2026.

Företagarna tillstyrker att kompensera personer 1957 för den uteblivna skattesänkning som var en effekt av ändringen av riktåldern för pension. Vi tillstyrker också förslaget om att skjuta fram kommande höjning av åldersgränsen ett år för att undvika att en liknande situation uppkommer 2026.

Ett problem i sammanhanget är emellertid att inga förslag ges om kompensation för de högre arbetsgivaravgifter som belastat lönerna för personer födda 1957 under 2023, liksom egenavgifter för enskilda näringsidkare födda samma år, jämfört med om inte riktåldern höjts. Motsvarande situation riskerar att uppstå för personer födda 1959 under 2026, att de då beläggs med högre arbetsgivar- och egenavgifter. Det är en brist att dessa frågor inte tas upp i promemorian. Inte heller berörs huruvida de kompensationsberättigade också borde erhålla ränta för den tid som förlöpt sedan de högre skatteinbetalningarna skedde.

Företagarna tar också upp ett par rättssäkerhetsaspekter på utbetalningsförfarandet.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.