podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Foto: Basel Al seoufi / Shutterstock.com

Remissyttrande: Promemorian Nedstängningsstöd

Publicerad 31 mar 2021
En nedstängning kräver omedelbar och total kompensation, för att inte företaget i fråga ska riskera att gå i konkurs på grund av nedstängningsbeslutet.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Nedstängningsstöd (pdf).

I promemorian föreslås ett förstärkt omställningsstöd, nedstängningsstöd, för vissa beslut om nedstängningar och begränsningar av verksamheter med grund i covid-19-lagen eller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Nedstängning stort ingrepp

Företagarna välkomnar att ett stöd för fasta kostnader vid beslut om nedstängningar införs. Ytterst anser Företagarna att det är att föredra att nedstängningar inte sker, och att nedstängningsstödet därmed inte behöver aktualiseras. I tidigare remissyttranden om åtgärder mot covid-19-krisens effekter (se till exempel remissyttrande om promemoria dnr S2020/09214, 2020-12-23) har Företagarna framhållit att den typ av ingripande åtgärd som nedstängningar innebär, liksom långtgående restriktioner, måste vara grundade i evidens och faktiskt påvisbar ökad smittorisk, samt underställas proportionalitetsbedömning. Nedstängningar och andra begränsningar innebär ingrepp i grundlagsskyddade rättigheter och bör inte göras lättvindigt.

Omedelbar och total effekt

Verksamheter som stängs ned måste kompenseras. En nedstängning skiljer sig från en nedgång i omsättning orsakad av ändrade konsumtionsmönster på grund av rekommendationer eller förändrade sociala normer. Sådana nedgångar är andra krisstöd avsedda att minska effekterna av, och i de fallen ges kompensation retroaktivt och efter ansökningsförfarande. En nedstängning har omedelbar och total effekt på verksamheten vilket kräver omedelbar och total kompensation, för att inte företaget i fråga ska riskera att gå i konkurs på grund av nedstängningsbeslutet.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.