För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70)

Publicerad 23 dec 2021
Företagarna menar att betydelsen av såväl tryckta som digitala läromedel bör framgå samt att lärarnas förmåga att välja och värdera olika sorters läromedel bör stärkas.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över promemorian Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70) som pdf.

Företagarna välkomnar utredningen och dess ansats att stärka tillgången till, användandet av och valet av läromedel. Företagarna tillstyrker också flertalet av utredningens förslag, däribland att elevernas tillgång till läromedel ska tydliggöras i skollagen. Såväl grund- som gymnasieskolan har ett mycket viktigt uppdrag i att förbereda dagens elever inför det framtida arbetslivet, som för allt fler kommer innebära att arbeta i ett företag eller att själv bli företagare. Tillräcklig och likvärdig tillgång till relevanta läromedel är att betrakta som en grundförutsättning för goda resultat. Särskilt angeläget är det i situationen som råder, där många elever får sin undervisning av personer som helt saknar lärarutbildning eller av lärare som saknar behörighet i ämnet de undervisar i.

Företagarna saknar en analys av hur läromedlens relevans och utveckling ska säkerställas och befarar att bindande kvalitetskriterier riskerar hämma utvecklingen. Arbetsgivarnas behov av kompetens är föränderligt och kunskap utanför kärnämnena riskerar att snabbt bli föråldrad. För att dagens elever framgångsrikt ska kunna möta den framtida arbetsmarknaden krävs en stor lyhördhet inför framtida kompetensbehov och att samverkan med det omgivande samhället ges en mer framskjuten roll i såväl grund- som gymnasieskolans uppdrag. Därtill bör både grund- och gymnasieskolan ges ett tydligt uppdrag att rusta eleverna med nyckelkompetenser som kreativitet, initiativrikedom och problemlösningsförmåga samt med förmågan att lära nytt. Mot bakgrund av risken med politiserade bedömningar av kvalitetskriterier och därmed onyanserade framställningar i läromedlen avstyrker Företagarna den föreslagna läromedelsnämnden, där ledamöterna ska utses av regeringen.

Företagarna ser med oro på att utredningens förslag om att betona den tryckta lärobokens särskilda värde riskerar att hämma utvecklingen och användningen av digitala läromedel och lärresurser. Företagarna menar att betydelsen av såväl tryckta som digitala läromedel bör framgå samt att lärarnas förmåga att välja och värdera olika sorters läromedel bör stärkas.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.