podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande över betänkandet Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59)

Publicerad 29 apr 2021
Företagarna välkomnar utredningen.

Läs hela remissyttrandet över Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59) som pdf.

Ett stärkt innovationsstöd tillsammans med förbättrad rörlighet mellan näringsliv och akademi krävs för att omsätta kunskap i företag och affärer samt för att behålla och vidareutveckla Sverige som konkurrenskraftig kunskaps- och innovationsnation. Företagarna tillstyrker därmed utredningens förslag om att tydliggöra högskolornas ansvar för nyttiggörande av kunskap tillsammans med understödjande stödstrukturer.

Företagarna menar emellertid att stärkt samverkan kräver ekonomiska incitamentsstrukturer som stimulerar lärosätena att långsiktigt prioritera tid, engagemang och kostnader för ändamålet.

Företagarna vill poängtera vikten av att framtida analyser särskilt beaktar hur forskning i större utsträckning kan nyttiggöras för små och växande företag.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.