podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande gällande promemorian Kompletterande bestämmelser om kör- och vilotider

Publicerad 4 mar 2021
Företagarna tillstyrker förslagen i promemorian, med reservation för att Sverige eventuellt bör skjuta fram ikraftträdandet.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Kompletterande bestämmelser om kör- och vilotider som pdf.

Promemorian lämnar förslag på ändringar i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare med mera. Bestämmelserna som föreslås avser framför allt ansvar för förare och transportföretag vid överträdelser av reglerna om kör- och vilotider som införts på EU-nivå. Dessutom lämnas förslag om möjligheten att påföra utländska transportföretag förskott av sanktionsavgift vid överträdelser samt förbud för föraren att fortsätta färden i de fall då förskott inte erläggs genom exempelvis klampning av fordonet.

Möjligheten att verkställa en sanktionsavgift utomlands är begränsad och har under lång tid varit ett problem för yrkestrafiken i Sverige. Högre regelefterlevnad och utökade sanktionsmöjligheter för tillsynsmyndigheter är viktiga åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten på vägarna och för konkurrensvillkoren inom transportnäringen.

Företagarna tillstyrker förslagen i promemorian, med reservation för att Sverige eventuellt bör skjuta fram ikraftträdandet. Detta då den Europeiska Kommissionen har fått mandat att genom delegerade akter kunna ändra vissa av dessa bestämmelser ämnat att få en harmoniserad lagstiftning.

Även om vi anser att ändringarna är mycket angelägna kan det vara rimligt att invänta kommissionens arbete för att undvika otydligheter i regelverket samt att bestämmelserna då får rätt lydelse från det att de träder i kraft.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.