podcast news play företagaren I media förmån

Remissyttrande över Utkast till lagrådsremiss: Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19

Rättsstatens principer är en hörnsten i det öppna samhället och måste värnas, även i kristider. Företagarna anser därför att förslaget inte är godtagbart.

Utkastet till lagrådsremiss innehåller förslag om långtgående och svepande befogenheter för regeringen, som endast i efterhand ska kunna underställas riksdagens kontroll. Ingenting i lagrådsremissens beskrivning eller regeringens kommunikation under de senaste dagarna i övrigt motiverar en sådan förflyttning av maktbefogenheter, där den lagstiftande församlingens kontrollmekanismer gentemot den verkställande makten kraftigt försvagas.

Läs hela remissyttrandet över Utkast till lagrådsremiss: Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19.

För Företagarnas vidkommande är det i synnerhet problematiskt att det i lagrådsremissen föreslås möjlighet för regeringen att genom föreskrifter besluta om exempelvis (men ej begränsat till) tillfälliga nedstängningar av ”köpcentrum och andra handelsplatser”, ”barer, nattklubbar, restauranger, kafeterior, gym- och sportanläggningar”, ” hamnar, flygplatser eller buss- eller järnvägsstationer”, samt tvångsmässig omfördelning av privata aktörers egendom på hälsoområdet. Detta riskerar att medföra ytterligare svårigheter för våra medlemmar att bedriva sina verksamheter, utöver de redan införda restriktionerna.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.