headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissyttrande över promemorian Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

Företagarna ifrågasätter om förslaget är ändamålsenligt utifrån målen med regeringens landsbygdspolitik.

I promemorian föreslås att en regional skattereduktion införs, genom vilken fysiska personer som är folkbokförda i de angivna stödberättigade kommunerna får räkna av 1 675 kronor per år mot sin kommunala inkomstskatt. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ges rätt till samma skattereduktion, under vissa förutsättningar.

Företagarna ifrågasätter om förslaget är ändamålsenligt utifrån målen med regeringens landsbygdspolitik. Eftersom skattereduktionen i förslaget ges utifrån hemvist, och inte verksamhet, är det också svårt att se hur förslagets utformning särskilt uppmuntrar till företagande eller arbete.

Sammanfattningsvis anser Företagarna att även om förslag om skattesänkningar för näringsidkare är välkomna, är promemorians förslag bristfälligt utformade.

Läs hela yttrandet: Remissyttrande regional skattereduktion.pdf

Riks
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap