För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande – En moderniserad arbetsrätt SOU 2020:30

Företagarna har beretts möjlighet att yttra sig över utredningen om en moderniserad arbetsrätt.

 Företagarna anser att utredningen lagt ett i huvudsak bra förslag. Förslaget följer väl de direktiv som utredningen hade för sitt arbete.

Läs hela remissyttrandet (PDF)

Sammanfattning

Utredaren har förstått problematiken för de mindre företagen och framför allt förslagen om ogiltigförklaran och undantag från turordningen ligger väl i linje med vad Företagarna anser är nödvändiga reformeringar av LAS.

Förändringar i linje med dessa förslag behöver genomföras för att små och medelstora företag fortsatt ska kunna skapa 4 av 5 nya jobb i Sverige. Om arbetsmarknadens parter inte kommer överens om regelförenkling som på ett fundamentalt sätt moderniserar arbetsrätten, sänker kostnaderna och underlättar för små och medelstora företag, i linje med punkt 20 i Januariöverenskommelsen, bör viktiga delar av utredningens förslag genomföras senast den 1 januari 2022.

Företagarna tillstyrker således förslagen som gäller undantag från turordning och därmed sammanhängande förslag.

Även förslagen gällande ogiltigförklaran, att anställningen enligt huvudregeln ska upphöra efter uppsägningstidens slut, samt att det inte ska vara möjligt att ogiltigförklara uppsägningar/avsked i företag med färre än 15 anställda tillstyrks.

Förslaget om att flytta bevisbördan till arbetstagaren att göra sannolikt, att brott skett vid uppsägning/avsked av arbetstagare, för att få ett intermistiskt beslut att anställningen ska bestå efter uppsägningstidenslut, är bra och tillstyrks.

Det normerade skadeståndet om lägst 8 månadslöner som ska utgå om företaget godtyckligt sagt upp eller avskedat anser Företagarna är för högt ställt för mindre företag. Skadeståndet borde normeras till en lägre nivå och kopplas till anställningstiden anser Företagarna. Det är dock bra att beloppet är angivet i lagtexten.

Förslagen rörande arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling avstyrks. Företagarna tror inte att förslaget i sin nuvarande utformning kommer leda till mer kompetensutveckling utan istället bli tvistedrivande och administrativt krångligt för företagen att tillämpa. Både vad gäller informationsdelen och de normerade 2 (8) skadestånden som kan utgå vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Företagarna befarar även att skadestånden kommer användas som påtryckning i förhandlingar för att utverka fler månadslöner vid arbetsbristuppsägningar.

Företagarna anser vidare att förslaget indirekt innebär att kostnaderna kommer öka för mindre företag vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, något som direktiven inte medger.

Förslaget om annan kvalifikationstid för när arbetstagare i tidsbegränsade anställningar uppnår företrädesrätt avstyrks.

Läs hela remissyttrandet (PDF)

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.