För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19)

Företagarna anser att det förslag om utökat författningsstöd som betänkandet presenterar är för snävt och inte motsvarar företagares behov av att kunna göra utdrag för belastningsregistret i samband med anställning.

I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet vad gäller Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, företag verksamma inom den finansiella sektorn som omfattas av krav på ledningsprövning samt arbetsgivare inom vård- och omsorgs-verksamheter som utför insatser åt äldre och personer med funktionsnedsättning. Förslagen om utökat författningsstöd bygger på att det generella förbudet mot registerkontroll, som föreslogs av utredningen Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48),  genomförs. Detta förslag avstyrktes av Företagarna med utgångspunkten att arbetsgivare inte bör begära utdrag ur belastningsregistret rutinmässigt inför varje anställning, men att det i vissa fall behöver finnas utrymme för arbetsgivaren att göra en egen avvägning.

Företagarna tillstyrker betänkandets förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll enligt ovan men anser att fler aktörer och områden behöver få en lagstadgad rätt till registerkontroll i det fall ett generellt förbud mot utdrag ur belastningsregistret införs. Som exempel har företag som installerar och centralansluter larmsystem rätt att begära in registerutdrag men inte låssmedsföretag som hanterar känslig information om kunders nycklar, lås och säkerhetssystem.

Företagare som vill anställa behöver i vissa fall veta att den som anställs och utför uppdrag åt kunder inte har begått grova brott i närliggande tid. 

Möjligheten att göra utdrag ur belastningsregistret är inte det viktigaste under en rekryteringsprocess men företagare som vill anställa behöver i vissa fall veta att den som anställs och utför uppdrag åt kunder inte har begått grova brott i närliggande tid. Företagarna instämmer i utredningens slutsats att ”det finns behov av en samlad översyn av regelverket, bland annat för att i lag tydliggöra vilka skäl som kan berättiga till registerkontroll utifrån dess integritetskänsliga beskaffenhet och för att samlat se över den lagtekniska strukturen”. Att med detta som bakgrund införa ett skadeståndssanktionerat generellt förbud vore enligt Företagarna en olämplig åtgärd.

Läs hela remissyttrandet över Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19) (PDF).

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.