podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande: Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101)

I betänkandet föreslås ett flertal väl avvägda förslag för modernisering och förenkling av föräldraförsäkringen. Många av förslagen bidrar till ökade förutsättningar för ett jämställt föräldraskap.Mycket arbete kvarstå dock för regeringen för att uppnå ett socialförsäkringssystem som är anpassat för såväl soloföretagare som företagare med anställda.

Företagarna avstyrker utredningens förslag om en skarp tidsgräns vid barnets treårsdag.

Företagarna förordar en fri användning av de resterande 70 dagarna efter barnets treårsdag, att använda utan begränsning att fördela efter eget behov.

Företagarna avstyrker utredningens förslag om att antalet reserverade dagar med föräldrapenning ska utökas till 151.

Företagarna tillstyrker förslaget om att föräldrapenning ska kunna överlåtas till annan försäkrad än förälder eller likställd med en förälder. Företagarna anser att antalet dagar bör utökas avsevärt.

Företagarna ser positivt på att utredningen identifierat att den strikta fördelningen av föräldrapenningdagar inte alltid är lämplig och att undantag kan behövas. Företagarna anser att undantag krävs även för företagande föräldrar om antalet reserverade dagar utökas.

Företagarna tillstyrker förslaget om att slopa dagens 90 dagar med föräldrapenning på lägstanivå.

Företagarna tillstyrker förslaget att graviditetspenning ska kunna betalas till och med beräknad nedkomst.

Företagarna tillstyrker förslaget om att slopa snabbhetspremien.

Företagarna instämmer i bedömningen att ändamålet för vilket den tillfälliga föräldrapenningen i samband med barns födelse infördes kan uppfyllas inom ramen för den ordinarie föräldrapenningen.

Läs hela yttrandet över Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101) här (pdf).

Läs Särskilt yttrande av Erik Gustaf Ageberg, Företagarna över Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101) här (pdf).

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.